Voor de Gemeente Beek is de integriteit van het bestuur en de organisatie erg belangrijk. Inwoners, organisaties en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op het functioneren van de gemeente. Daarom besteden we veel aandacht aan de integriteit van onze raadsleden, burgemeester, wethouders en medewerkers.

Aandacht voor integriteit in het bestuur en de organisatie

We besteden op drie manieren aandacht aan integriteit:

  1. In het bestuur en de organisatie spreken we geregeld met elkaar over integriteit en we volgen trainingen. Bijvoorbeeld over wat te doen bij dilemma’s. Zo is integriteit een vast onderdeel van ons professionele handelen.
  2. We maken regelingen voor bestuur en organisatie, zodat iedereen weet waar hij zich aan moet houden. En daar zijn wij op aanspreekbaar. We houden onszelf de spiegel voor, maar vragen onze omgeving ook om ons de spiegel voor te houden.
  3. We controleren en handhaven op de gemaakte afspraken. Meldingen over een mogelijke schending van integriteit door ambtsdragers of medewerkers pakken wij op en indien nodig volgt een onderzoek.

Afspraken over de integriteit van het bestuur

Over integer handelen van bestuurders zijn duidelijke afspraken gemaakt. Die afspraken zijn door de gemeente vastgelegd in het Convenant Integriteit Gemeente Beek.

Wij zijn open over het functioneren van het bestuur

Raadsleden, commissieleden en de leden van het college van burgemeester en wethouders zijn daarom open over de nevenfuncties die zijn vervullen.

Leden van het college van burgemeester en wethouders maken openbaar welke kosten zijn gedeclareerd hebben en welke geschenken zijn ontvangen.  Overzichten van geschenken en declaraties vindt u onderaan deze pagina. 

Afspraken over integriteit van onze medewerkers

Uiteraard is integriteit ook in onze ambtelijke organisatie een belangrijke waarde. Zo vragen wij van al onze medewerkers een Verklaring omtrent gedrag. Alle medewerkers tekenen een integriteitsverklaring en worden gevraagd de ambtseed af te leggen. Onze medewerkers beloven onpartijdig te handelen, zorgvuldig om te gaan met informatie en geen nevenfuncties te vervullen die hun dagelijks werk raken.

Voor onze medewerkers is een gedragscode opgesteld en zijn er richtlijnen voor het melden ven een vermoeden van misstanden. Deze liggen vast in het personeelshandboek van de Gemeente Beek.

Meldingen

Een belanghebbende of inwoner die melding wil doen van niet-integer handelen dan kan deze sturen naar:

Gemeente Beek
t.a.v. Paul de Jonge, coördinator integriteit
Postbus 20
6190 AA Beek

De melder moet concreet aangeven om welke schending van integriteit het gaat. Anonieme meldingen worden in principe niet in behandeling genomen.

Heeft u vragen over integriteit? Dan kunt u bellen met telefoonnummer: 046 – 4389222 en vragen naar de coördinator integriteit. U kunt ook vertrouwelijk in gesprek gaan met de coördinator. Dit kunt u aangeven bij uw verzoek. Of mail naar: integriteit@gemeentebeek.nl.