De provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Stichting Chemelot, CSP en DSM hebben op donderdag 25 mei 2023 afspraken ondertekend over het versterken van de veiligheid op en rondom Chemelot. Met deze afspraken creëren de partijen een nog veiligere leefomgeving op en rondom de site Chemelot.

Strengere normen dan wettelijk vereist

De afspraken passen in de ambitie om de kwaliteit van de leefomgeving van Chemelot te verhogen. In de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot ligt deze ambitie vast. Voor inwoners van de omliggende gemeenten wordt de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. Dit gebeurt door bescherming tegen ongewone voorvallen. Partijen hebben vastgelegd dat de afspraken verder gaan dan wat qua wet- en regelgeving nodig is.

Ondertekend document versterking veiligheid Chemelot

Veiligheid zowel in bestaande situaties als voor nieuwe initiatieven

Het convenant is  zowel van toepassing op nieuwe initiatieven binnen en buiten Chemelot als op ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties die een veranderend risicoprofiel met zich meebrengen. Zo wordt er bijvoorbeeld een project gestart  om nieuwe initiatieven te beoordelen volgens het ‘concept’ van integrale veiligheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de externe veiligheid, maar worden ook andere veiligheidsaspecten in de afweging en besluitvorming betrokken alsook de economische meerwaarde. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een afwegingsmethodiek van best beschikbare technieken gericht op veiligheid. De omliggende gemeentes (Sittard-Geleen, Stein en Beek) stemmen de ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het gebied rondom Chemelot af op de aanwezige risico’s.

Het veiligheidsniveau in de bestaande situatie wordt momenteel gewaarborgd met de door Chemelot in gang gezette acties en handelwijzen in het kader van haar interne veiligheidsprogramma ‘Samen bewust veilig’.

Afspraken hebben invloed op procedures

Partijen hebben afgesproken dat eind 2025 de in het convenant gemaakte afspraken zijn gerealiseerd. De afspraken worden de komende jaren gemonitord en zonodig bijgestuurd. In bestemmingsplannen, omgevingsplannen, vergunningsvoorschriften en contractuele afspraken worden de afspraken toegepast. In het convenant is per partij aangegeven welke maatregelen zij gaan treffen om de veiligheid op en rond Chemelot te versterken. Het convenant is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Stein en Beek en de directies van de Stichting Chemelot, CSP en DSM.