Verkiezingen

In Nederland vinden periodiek verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Eerste Kamer der Staten-Generaal *), de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschappen.

Alle verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, met uitzondering van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze is eens in de vijf jaar.

De waterschapsverkiezingen werden in 2015 voor het eerst door de gemeente georganiseerd. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In Beek worden de verkiezingen georganiseerd voor Waterschap Roer en Overmaas.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de praktische gang van zaken bij het stemmen.

*) De burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de 75 leden van de Eerste Kamer.

Raadgevend referendum

Vanaf 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een referendum aanvragen. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend.

Een raadgevend referendum kan worden gehouden over een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op enkele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over wetten die gaan over de Grondwet, de begroting of over het Koningshuis. Er kunnen ook referenda worden gehouden over verdragen.