Verkiezingen

In Nederland vinden periodiek verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Eerste Kamer der Staten-Generaal *), de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschappen.

Alle verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, met uitzondering van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze is eens in de vijf jaar.

De waterschapsverkiezingen werden in 2015 voor het eerst door de gemeente georganiseerd. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In Beek worden de verkiezingen georganiseerd voor Waterschap Roer en Overmaas.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de praktische gang van zaken bij het stemmen.

*) De burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de 75 leden van de Eerste Kamer.

Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

21 maart: Referendum Wiv 2017 Meer info