Via de website van IGOM vindt u een overzicht van de openstaande vacatures bij de Gemeente Beek.

IGOM

Ondernemend Beek, dat is de Gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé.

Aan de slag in Beek

Geen (passende) vacatures bij de Gemeente Beek? Neem een kijkje op www.igom.nl voor de vacatures van 35 aangesloten (semi-)overheidsorganisaties in Zuid-Limburg.

Organogram (tekstversie)

Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

 • Directiesecretaris

Afdeling Samenleving

 • Team Publiekszaken
 • Team Beleid
 • Team Wijkteam WMO/Jeugd

Afdeling Ruimte

 • Team Ondersteuning, Omgevingsplannen, Vergunningen en Toezicht (OOVT)
 • Team Beleid, Ontwikkeling en Projecten (BOP)
 • Team Wijkbeheer (WB)

Afdeling BMO

 • Team Advies
 • Team Ondersteuning
 • Team Administratie
 • Team Informatiemanagement

Jaarverslag integriteit 2022

Ambtseed afleggen

Een nieuwe medewerker legt bij aanvang van zijn of haar dienstverband de ambtseed af. De eed of belofte wordt ten overstaan van de burgemeester mondeling afgelegd.

Externen of medewerkers die niet in vaste dienst zijn van gemeente Beek zoals stagiairs en inhuurkrachten, ondertekenen een integriteitsverklaring.

Aantal medewerkers dat de ambtseed of de integriteitsverklaring heeft afgelegd

Aantal afgelegde ambtseden: 28

Aantal afgelegde integriteitsverklaringen: 30

Bewustwording

Om bewustwording op het gebied van integriteit te bevorderen onder de werknemers, heeft training op dit gebied een permanente plek in het Integriteits- en opleidingsbeleid

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het dienstverband met een nieuwe werknemer wordt aangegaan  onder de voorwaarde van het overleggen van een geldige VOG. Bij zittende werknemers wordt 1x per 5 jaar een actuele VOG opgevraagd. 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er om adviesvragen te beantwoorden rondom integriteitskwesties of kwesties rondom on-gewenste omgangsvormen. Beek beschikt over een externe vertrouwenspersoon waar medewerkers met dilemma’s op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen terecht kunnen.

Veiligheidstweeweekse

Als werkgever vinden we het belangrijk om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor onze werknemers. We vinden het belangrijk om situaties bespreekbaar te kunnen maken in de organisatie en te zorgen voor een oplossing.  Daarom stimuleren we dat een werknemer hierover van gedachten kan wisselen met de vertrouwenspersoon en zaken bespreekbaar kan maken bij de gemeentesecretaris, leidinggevende of P&O.

In dit kader is in 2022 de Veiligheidstweeweekse georganiseerd om openheid en bewustwording te creëren omtrent (sociale) veiligheid, integriteit, informatieveiligheid, privacy en ondermijning. Verder worden medewerkers gestimuleerd op deze gebieden jaarlijks een aantal verplichte e-learnings te volgen via onze Beekacademie.

Aantal meldingen

Aantal meldingen volgens regeling ‘melding vermoeden misstand’ = 0

Aantal integriteitsschendingen zonder melding = 1, opgelegde maatregel: ontslag

Aantal gesprekken vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen = 2, heeft niet tot melding geleid

Wist u dat….?

De gemeente ook diverse richtlijnen heeft ten aanzien van:

 • Ambtelijke gedragscode                                               
 • Nevenwerkzaamheden
 • Financiële belangen en bezit van effecten
 • Het aannemen van geschenken
 • Overleg met externen
 • Maatregelen en gedragscodes gericht op informatiebescherming
 • Werving en selectie
 • Inkoop en aanbesteding