Via de website van IGOM vindt u een overzicht van de openstaande vacatures bij de gemeente Beek.

IGOM(externe link)

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé.

Aan de slag in Beek

Geen (passende) vacatures bij de gemeente Beek? Neem een kijkje op www.igom.nl(externe link) voor de vacatures van 35 aangesloten (semi-)overheidsorganisaties in Zuid-Limburg.

Organogram (tekstversie)

Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

 • Directiesecretaris

Afdeling Samenleving

 • Team Publiekszaken
 • Team Beleid
 • Team Wijkteam WMO/Jeugd

Afdeling Ruimte

 • Team Ondersteuning, Omgevingsplannen, Vergunningen en Toezicht (OOVT)
 • Team Beleid, Ontwikkeling en Projecten (BOP)
 • Team Wijkbeheer (WB)

Afdeling BMO

 • Team Advies
 • Team Ondersteuning
 • Team Administratie
 • Team Informatiemanagement

Jaarverslag integriteit 2021

Ambtseed afleggen

Een nieuwe medewerker legt bij aanvang van zijn of haar dienstverband de ambtseed af. De eed of belofte wordt ten overstaan van de burgemeester mondeling afgelegd.

Externen of medewerkers die niet in vaste dienst zijn van gemeente Beek zoals stagiairs en inhuurkrachten, ondertekenen een integriteitsverklaring.

Aantal medewerkers dat de ambtseed of de integriteitsverklaring heeft afgelegd

Aantal afgelegde ambtseden: 27.

Aantal afgelegde integriteitsverklaringen: 24.

Bewustwording

Om bewustwording op het gebied van integriteit te bevorderen onder de werknemers, heeft  training op dit gebied een permanente plek in het Integriteits- en opleidingsbeleid.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het dienstverband met een nieuwe werknemer wordt aangegaan  onder de voorwaarde van het overleggen van een geldige VOG. Bij zittende werknemers wordt 1x per 5 jaar een actuele VOG opgevraagd.

Kwesties besproken met de vertrouwenspersoon

(Dit zijn individuele gesprekken tussen vertrouwenspersoon en melder)                

In 2021 hebben geen gesprekken plaatsgevonden. Als werkgever stimuleren we een veilig werkklimaat, hier hechten we waarde aan. We vinden het belangrijk om mogelijkheden te bieden om meldingen te maken. Daarom wordt in 2022 ingezet op openheid en bewustwording omtrent veiligheid en integriteit.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er om adviesvragen te beantwoorden rondom integriteitskwesties of kwesties rondom ongewenste omgangsvormen GIMD Vertrouwenspersoon Gemeente Beek: Irene Vestjens, telefoonnummer: 06-28024968 .

Ondermijning

In de aanpak van ondermijning, mede door de toenemende druk door criminelen, is de integriteit van de overheid nog belangrijker geworden. Bij gemeente Beek nemen we ondermijning en de gevolgen ervan serieus. Daarom is in 2021 een samenwerking tussen afdeling P&O en afdeling Veiligheid gestart rondom integriteit en ondermijning. De samenwerking is vooral gericht op het creëren van bewustzijn in de organisatie. Dit hebben we vooralsnog gedaan door e-learnings en via Beekipedia (intranet). In 2022 worden de activiteiten hieromtrent verder uitgebreid

Aantal meldingen

 • Aantal meldingen volgens regeling ‘melding vermoeden misstand = 0 meldingen
 • Aantal integriteitsschendingen zonder melding = 0 meldingen
 • Aantal meldingen ongewenste omgangsvormen = 0

Wist u dat….?

De gemeente ook diverse richtlijnen heeft ten aanzien van:

 • Ambtelijke gedragscode
 • Nevenwerkzaamheden
 • Financiële belangen en bezit van effecten
 • Het aannemen van geschenken
 • Overleg met externen
 • Maatregelen en gedragscodes gericht op informatiebescherming
 • Werving en selectie
 • Inkoop en aanbesteding