Wat is het?

Bent u particulier eigenaar van een woning in de gemeente Beek en wilt u energiebesparende en/of energieopwekkende duurzame maatregelen treffen aan uw woning, zoals bijvoorbeeld isolatie van muren, vloeren, daken, ramen en deuren, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ glas en kunststof kozijnen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek). Hiermee kunt u tegen een gunstige rente (1,5%) geld lenen voor het verduurzamen van uw woning. Het gaat om een bedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 dat in 10 tot 15 jaar moet worden terugbetaald.

DigiD linkBeoordeling aanvragen voor particulieren met DigiD

Ook voor verenigingen en stichtingen is het mogelijk om een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) aan te vragen. Het te lenen bedrag bedraagt minimaal € 2.500 en is niet gemaximeerd. 

DigiD linkBeoordeling aanvragen voor verenigingen en stichtingen met DigiD

Wat moet ik doen?

Voordat u een aanvraag bij SVn indient voor een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek), dient de gemeente uw aanvraag te beoordelen. De gemeentelijke goedkeuring hebt u nodig om de lening te kunnen krijgen. U kunt deze aanvraag digitaal indienen met DigiD (bovenaan deze pagina).

Hoe werkt het?

Een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) kan aangevraagd worden door:

  • een meerderjarige particuliere eigenaar en/of gebruiker en is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Beek, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en panden met een gecombineerde woon- en werkfunctie.
  • een vereniging of stichting.

Een aanvraag wordt digitaal of schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier met daarbij een offerte van de maatregelen (exclusief subsidies). Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

Het college wijst een aanvraag af, indien:

  1. de hoogte van het revolverend fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
  2. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;
  3. de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;
  4. gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van de verordening wordt of zal worden voldaan.

De toekenning van een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) geschiedt onder voorbehoud van een positieve consumptieve krediettoets (particulieren) of zakelijke krediettoets (verenigingen en stichtingen) door SVn.

Hoelang duurt het?

De gemeente zendt u binnen acht weken de beslissing tot toewijzing danwel afwijzing. Bij toewijzing stuurt u het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan naar SVn. SVn stuurt u een offerte toe met alle relevante informatie (maandelijkse lasten, rentepercentage, looptijd van de lening en overige voorwaarden). Zodra u de offerte accepteert verstrekt SVn u de Duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) middels een bouwkrediet op voorwaarde van een positieve kredietbeoordeling. Bij verenigingen en stichtingen wordt de levensvatbaarheid getoetst. Uitbetaling van de lening geschiedt via declaraties die u bij de gemeente indient.

Extra informatie

De duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) voor particulieren heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor bedragen tussen € 7.501 en € 30.000. De duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek) voor verenigingen en stichtingen heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 7.500, een looptijd van 15 jaar voor bedragen tussen € 7.501 en € 100.000 en voor bedragen daarboven wordt de looptijd afgestemd op de aard van de investering met een maximum van 30 jaar (genoemde bedragen zijn inclusief btw).

Het bedrag/gedeelte waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag niet worden meegenomen in de aanvraag duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek). Voor de lening komen in aanmerking de geoffreerde kosten minus de toegekende subsidie uit andere regelingen. Het is toegestaan een aanvraag in te dienen tot verhoging van de reeds aangegane duurzaamheidslening ter uitvoering van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen aan de betreffende woning of verenigingsgebouw.

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. Wanneer de lening niet volledig wordt benut, wordt het restant kwijtgescholden en op de lening verminderd op basis van een gereedmeldingsverzoek van de aanvrager.

Bij verkoop van het object, waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, wordt de lening gecontinueerd. De aanvrager betaalt rente en aflossing aan SVn. Maandelijkse automatische incasso is verplicht. De rente van 1,5% is gedurende de gehele looptijd vast. Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Voor financiële vragen kunt u contact opnemen met SVn: www.svn.nl/lening/Beek/svn-zakelijke-financiering/16753 of 033 - 25 39 436.