De Provincie Limburg legt het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien) tussen 28 december 2023 en 8 februari 2024 ter inzage. Evenals de bijhorende ontwerpbesluiten. De stukken liggen ook in het gemeentehuis van Beek voor een ieder ter inzage. 

Doel van het Provinciaal Inpassingsplan is het bieden van duidelijkheid aan omwonenden, bedrijven en de overheid over de (geluids)normen waarbinnen proefdraaien van vliegtuigmotoren kan plaatsvinden.  De proefdraaiplaats ligt aan de westzijde van Maastricht Aachen Airport. Daarnaast wordt voor proefdraaien ook gebruikgemaakt van een uitwijklocatie op het C-platform aan de noordzijde van het luchthaventerrein. Beide locaties worden gebruikt door onderhoudsbedrijven die op of nabij de luchthaven zijn gevestigd. 

De volgende stukken liggen ter inzage: 

  • Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)
  • Ontwerp-besluit Omgevingsvergunning Wabo, eerste fase betreffende een revisie van de omgevingsvergunning van de inrichting Maastricht Aachen Airport B.V.
  • Ontwerp-besluit Hogere waarden industrielawaai op grond van de Wet Geluidshinder voor 720 woningen in de gemeenten Beek en Meerssen
  • Ontwerp-besluit Wet Natuurbescherming voor het project exploitatie Maastricht Aachen Airport

Bovengenoemde stukken kunt u digitaal bekijken op: 

Belanghebbenden kunnen tot 8 februari 2024 bij de Provincie Limburg een zienswijze indienen. 

De stukken liggen tevens voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Beek. De stukken kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien. 

Voor het Provinciaal Inpassingsplan is ook een vergunning Wet Natuurbescherming nodig. Deze heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 15 december ter inzage gelegd. Het ontwerp-besluit Natuurbescherming kan worden ingezien via: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/reageren-op-projecten-met-invloed-op-natuur/vergunningsaanvraag-exploitatie-maastricht(externe link)

Als u een zienswijze wilt indienen dan kan dat op de volgende manieren: 

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning Wabo en het ontwerp-besluit Hogere waarden industrielawaai Wet geluidshinder richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg 

t.a.v. Cluster Ruimte

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Wilt u mondeling een zienswijze indienen dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 043-3899999

Let op: Wilt u een mondelinge zienswijze indienen tegen het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning Wabo dan belt u met telefoonnummer: 043 - 3897330.

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp-besluit Wet Natuurbescherming dan richt u deze aan: 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland, afdeling Vergunning en Handhaving

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan belt u met telefoonnummer: 088-0424242