Wat is het?

De gemeente beschermt het milieu binnen haar grondgebied. Bedrijven moeten voor het uitoefenen van hun werk aan de gestelde milieuregels voldoen.
Heeft u een bedrijf in de gemeente Beek dan kan de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder RUD) uw bedrijf controleren. Ook andere instanties zoals politie en Waterschap Roer en Overmaas controleren uw bedrijf op de naleving van de milieuwetgeving. De RUD werkt nauw samen met deze instanties. In sommige situaties gaan de verschillende handhavingsinstanties gezamenlijk op pad om bedrijven te controleren. Dit kan u veel tijd schelen, doordat alle milieuaspecten dan in één keer gecontroleerd worden. De milieu-inspecteur meldt zich soms van te voren bij u aan, zodat u zich op de bedrijfscontrole kunt voorbereiden. Ook kan de milieu-inspecteur onverwacht bij u voor de deur verschijnen.

Indien u van mening bent dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden aan de gemeente. Ook particulieren moeten zich aan de regels houden.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA(externe link)) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat moet ik doen?

A. Controle bij uw bedrijf

Een bedrijfsbezoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • introductie
 • bedrijfsronde
 • bespreken van de resultaten
 • vastleggen resultaten en afspraken in brief

Introductie

De milieu-inspecteur stelt zich voor en geeft een korte uitleg over de milieucontrole die gaat plaatsvinden. Hij geeft een toelichting op de milieuregelgeving die op uw bedrijf van toepassing is zodat u precies weet waarop gecontroleerd gaat worden. U heeft zelf ook de gelegenheid een toelichting op uw bedrijf te geven. Vergeet nooit veranderingen of uitbreidingsplannen in de bedrijfsvoering te vermelden. Tenslotte zal de milieu-inspecteur de bedrijfsadministratie willen inzien. De milieu-inspecteur is met name geïnteresseerd in afgiftebonnen van (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen, keuringsrapporten en jaarverbruikgegevens van nutsbedrijven. De jaarverbruikgegevens van nutsbedrijven worden gebruikt in het kader van de verruimde reikwijdte.

Bedrijfsronde

Na de introductie loopt u samen met de milieu-inspecteur door uw bedrijf. De milieu-inspecteur wil in het kader van de bedrijfsvoering alle activiteiten zien. Hij maakt putjes en kasten open, bekijkt voorzieningen en installaties, hij controleert of u uw afvalstoffen gescheiden bewaard, enz. Dit zijn slechts voorbeelden van controleaspecten.

Bespreken van de resultaten

Na afloop van de bedrijfsronde bespreekt de milieu-inspecteur de resultaten van de milieucontrole met u. Hierbij wordt ingegaan op eventuele geconstateerde overtredingen en gesignaleerde bedrijfsveranderingen. De milieu-inspecteur legt uit hoe u de overtredingen kunt beëindigen en hoe u de bedrijfsveranderingen bij de RUD kunt melden. Daarna wordt in overleg besproken binnen welke termijn u de overtredingen beëindigt. Wanneer ernstige overtredingen geconstateerd worden, kan de milieu-inspecteur ook direct handhavend optreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van een proces-verbaal of het onmiddellijk stopzetten van een activiteit binnen uw bedrijf.

Vastleggen van de resultaten en afspraken

De resultaten van de milieucontrole en de gemaakte afspraken met de milieu-inspecteur wordt in een brief vastgelegd.

B. overtredingen

Om schade aan het milieu of overlast naar de omgeving te voorkomen is het van groot belang dat bedrijven zich aan de voorschriften uit de milieuvergunning of de AMvB houden. Voldoet uw bedrijf niet aan de milieuregels dan bent u strafbaar.

Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen we als volgt optreden:

 • beëindiging van de overtreding in goed overleg
 • beëindiging van de overtreding via het strafrecht
 • beëindiging van de overtreding via het bestuursrecht

Beëindigen overtreding in goed overleg

Heeft de overtreding geen directe milieugevolgen en is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid, dan krijgt u de mogelijkheid om binnen een gestelde termijn de overtreding te beëindigen. U kunt hierbij denken aan het niet scheiden van afval of het niet keuren van bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer.

Bij niet ernstige overtredingen wordt gehandhaafd in drie stappen. Na de eerste controle volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij voortduring van de overtreding volgt na de hercontrole een stringente waarschuwing. Wanneer na een volgende hercontrole de overtreding nog steeds voortduurt volgt er een schriftelijke vooraankondiging dat wij een bestuursrechtelijke sanctie zullen toepassen (bestuursdwang of dwangsom). Wanneer de overtreding hierna nog steeds niet is beëindigd, wordt een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd. Als het gaat om een overtreding met grote risico's voor het milieu (opslag van gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld niet in orde) dan kan de milieu-inspecteur in twee stappen of direct optreden volgens het bestuursrecht. Hierbij kan er ook voor gekozen worden om het Regionaal Milieuteam Politie-Zuid te verzoeken om strafrechtelijk op te treden.

Beëindigen overtreding via het strafrecht (procesverbaal)

De RUD kan het Regionaal Milieuteam Politie-Zuid verzoeken om een procesverbaal op te maken. Het proces-verbaal gaat naar het arrondissementsparket in Maastricht. In de meest voorkomende gevallen bepaald de Officier van Justitie dat u de overtreding kunt schikken. Dit betekent dat u populair gezegd de overtreding kunt afkopen. Het kan echter ook voorkomen dat het proces-verbaal leidt tot een rechtszaak, waarbij de rechter de straf bepaalt. Daarnaast kan de officier van Justitie een voorlopige maatregel treffen, op grond waarvan bepaalde werkzaamheden niet langer mogen worden verricht. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf stilleggen.

Beëindigen overtreding via het bestuursrecht

De RUD is bevoegd via het bestuursrecht een einde te maken aan milieuovertredingen. Bent u het niet eens met de opgelegde maatregel, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Dwangsom

De RUD kan u een dwangsom opleggen. Dit betekent dat u voor iedere periode of keer dat u een bepaalde milieuregel overtreedt een geldbedrag moet betalen. Hoe langer of vaker u weigert de overtreding te beëindigen hoe hoger het te betalen bedrag wordt. Leidt de dwangsom niet tot beëindiging van de overtreding dan kan de RUD overgaan tot een andere bestuurlijke maatregel.

Bestuursdwang

De RUD kan besluiten tot het toepassen van bestuursdwang. U wordt dan nogmaals in de gelegenheid gesteld de overtreding te beëindigen. Geeft u hier geen gehoor aan dan maken wij, op uw kosten, een einde aan de overtreding.

U meldt milieuvervuiling bij de gemeente.

Aanvullende informatie

De IMD is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 046-4389500.