Wat is het?

U start een nieuw bedrijf, u wijzigt uw bestaand bedrijf of u breidt deze uit. U krijgt dan te maken met de Wet milieubeheer. U komt dan wellicht in aanmerking voor een omgevingsvergunning. Het kan ook zijn dat een milieumelding voldoende is. In de Wet milieubeheer staan regels om overlast van bedrijven en incidenten/calamiteiten te voorkomen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun apparatuur en voorzieningen het milieu zo min mogelijk belast. 

Bedrijven die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een besluit met algemene regels van toepassing op een bepaalde branche, hoeven geen milieuvergunning aan te vragen. Sinds 1 januari 2008 zijn bijna alle branchegerichte AMvB's (uitgezonderd die voor landbouw en glastuinbouw) vervangen door het nieuwe Activiteitenbesluit. Dit besluit geldt voor bijna alle bedrijven. Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder: RUD) kunt u vragen of uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit.

Hoe werkt het?

 • Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
 • Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, of dat u wellicht met een melding kunt volstaan, kunt u zelf achterhalen door het afwegingsmodel voor u zelf in te vullen. Of u kunt de vergunningcheck doen in Omgevingsloket online(externe link).

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Het Activiteitenbesluit(externe link) bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

A. Start nieuw bedrijf

Op grond van het Activiteitenbesluit bestaan er drie categorieën, te weten A, B of C. Het merendeel van de bedrijven valt onder type A of B.

 • Type A bedrijven zijn bedrijven die weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu. U kunt bij deze 'licht regime' bedrijven denken aan kantoren, banken, peuterspeelzalen e.d. Voor de type A bedrijven vervalt de zogenaamde meldingsplicht.
 • Type B bedrijven zijn bedrijven die niet (meer) onder de vergunningplicht vallen, zoals de eerder genoemde 8.40 amvb's en een groot aantal bedrijven uit de metaal-elektro-industrie. Voor deze bedrijven blijft de meldingsplicht bestaan.
 • Voor een beperkt aantal bedrijven, de type C bedrijven, blijft de vergunningplicht gewoon bestaan. Deze bedrijven hebben meestal milieubelastende bedrijfsprocessen die maatwerk in de vergunning noodzakelijk maken. Maar ook bedrijven die niet vergunningplichtig zijn doch onder het Besluit Landbouw Milieubeheer en Besluit Glastuinbouw Milieubeheer vallen hieronder. In artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit is tenslotte nog opgenomen dat voor sommige milieurelevante activiteiten binnen type C-bedrijven voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Het gaat hier voornamelijk om activiteiten opgesomd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Om vast te stellen welke voorschriften precies van toepassing zijn kunt u de Activiteitenbesluit Internet Module raadplegen.

Valt uw bedrijf onder het type A bedrijven?

U hoeft geen actie te ondernemen. U komt in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.

Valt uw bedrijf onder het type B bedrijven?

U kunt door middel van de Activiteitenbesluit Internet Module uw verplichting voor het melden van uw bedrijf nakomen. LET OP: u ontvangt na afronden van het meldingsformulier een e-mail. Om uw melding in behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat u deze e-mail niet vergeet te bevestigen!! Na uw bevestiging ontvangt u het voor u geldende voorschriftenpakket per mail.

Valt uw bedrijf onder het type C bedrijven?

 • U dient een omgevingsvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de IMD.
 • U dient ingevolge de amvb's Besluit Landbouw Milieubeheer en Besluit Glastuinbouw Milieubeheer bij de IMD een melding in te dienen. Neem hiervoor eveneens contact op met de IMD.

B. U wilt uw bestaande bedrijf uitbreiden of wijzigen

Bent u een gevestigd bedrijf dan heeft u zich in principe al eens gemeld of heeft u al een vergunning. Toch kan het zijn dat de veranderingen die u wilt aanbrengen vragen om de omgevingsvergunning te wijzigen. Informeer wat in uw geval nodig is. Hierdoor voorkomt u het risico van overtreding van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van het advies kunnen de volgende acties van u worden verwacht.

Valt uw bedrijf onder het type A bedrijven en blijft dat zo?

Dan hoeft u geen actie te ondernemen. De veranderingen die u wilt aanbrengen in uw bedrijf zijn in overeenstemming met het Activiteitenbesluit, ook al nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe.

Valt uw bedrijf onder het type B bedrijven en blijft dat zo?

Dan kunt u volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

 • De veranderingen die u wilt aanbrengen in uw bedrijf zijn in overeenstemming met het Activiteitenbesluit, ook al nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe.

 • de voorgenomen verandering dient u te melden. Neem hiervoor contact op met de IMD.

Valt uw bedrijf onder het type C bedrijven en blijft dat zo?

 • De verandering of uitbreiding dient opgenomen te worden in de omgevingsvergunning. Neem hiervoor contact op met de IMD.
 • De verandering of uitbreiding dient gemeld te worden ingevolge het Besluit Landbouw Milieubeheer en het Besluit Glastuinbouw Milieubeheer.

 C. U heeft een omgevingsvergunning nodig

Check via de AIM(externe link) of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag om milieuvergunning dienen onderstaande gegevens dienen in vijfvoud overlegd te worden:

 • ingevulde aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de IMD);
 • een tekening van uw bedrijf;
 • een kadatstrale tekening van de locatie van uw bedrijf en haar omgeving;
 • aard van uw bedrijf.

Eventueel:

 • een bodemonderzoeksrapport;
 • een geluidsonderzoeksrapport;
 • een energierapport.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

Aanvullende informatie

Vooroverleg

Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente en/of dien een conceptaanvraag in.