Wat is het?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Onder jeugdhulp wordt verstaan: Hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd tot 18 jaar.

Jeugdhulp wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Het stimuleren en versterken van de eigen kracht van burgers en jeugdigen is hierbij een belangrijk onderdeel.

Geef uw melding online door met DigiD

Hoe werkt het?

Bij een aanvraag voor jeugdhulp wordt eerst nagegaan of het probleem op eigen kracht of met hulp van de sociale omgeving is op te lossen. Ook kan er sprake zijn van een hulpvraag die valt onder gebruikelijke hulp, of dat een voorliggende regeling of een voorziening beschikbaar is. Dan hoeft er geen beroep gedaan te worden op de Jeugdwet.

Na ontvangst van een melding vindt er meestal een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ plaats om de hulpvraag te bespreken. Samen met de ouders en/of de jeugdige wordt bepaald hoe het probleem het beste kan worden opgelost.

1gezin1plan  

De gemeente Beek werkt met casemanagers jeugd, die samen met ouders en jeugdigen een plan (1gezin1plan) opstellen. Hierin wordt de vraag van het jeugdige en/of ouders beschreven en worden de doelen en oplossingen bepaald. De casemanager werkt in een wijkteam samen met ketenpartners. U vindt hier meer informatie over het wijkteam. Daarnaast betrekt de casemanager het netwerk, als daarvoor toestemming is. Als na een keukentafelgesprek blijkt dat er een voorziening moet worden getroffen om de doelen uit het plan te behalen, wordt deze voorziening schriftelijk overeengekomen in het 1gezin1plan. Het kan zijn dat er eerst nader onderzoek nodig is. Zo kan er nog aan een deskundige om advies worden gevraagd.

Nadat de voorziening wordt toegekend, zal een gecontracteerde dienstenverlener de hulp verlenen. Bij een PGB wordt een bedrag beschikbaar gesteld, waarmee zelf zorg kan worden ingekocht. Voor de toegekende hulp is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wat moet ik doen?

Het team Jeugd is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 046-4389341 van 9:00 tot 13:00 of via jeugd@gemeentebeek.nl .

Maak melding van uw probleem bij het team Jeugd van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 13:00.
  • Digitaal via het meldingsformulier Jeugd.

Hoe lang duurt het?

  • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
  • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken. 

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet).

Klik hier voor meer informatie.