Het Beekse college van Burgemeester en Wethouders wil het voor vrijwilligersorganisaties een stuk eenvoudiger maken om een subsidie aan te vragen. De gemeenteraad buigt zich op 25 maart over een hernieuwd subsidiebeleid die, als de raad akkoord gaat, per 1 januari 2022 van kracht wordt.

De gemeente Beek heeft aan alle Beekse verenigingen en stichtingen gevraagd met het invullen van een enquête input te leveren voor het hernieuwde beleid. Daaraan is door 36 verenigingen gehoor gegeven. De deelnemers gaven aan op hooflijnen tevreden te zijn met het bestaande subsidiebeleid maar onderschreven dat het beleid eenvoudiger, doelmatiger, eenduidiger en transparanter kan.
Wethouder Thijs van Es (verenigingen): “Een andere nadrukkelijk wens is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel de aanvrager als de gemeente. Ook dat wordt met het hernieuwde beleid gerealiseerd.”

Het hernieuwde subsidiebeleid bestaat uit één algemene subsidieverordening en zes afzonderlijke regelingen voor de categorieën sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke participatie, evenementen en ‘een goed idee, doe er wat mee’. De regeling ‘een goed idee, doe er wat mee‘ vervangt de voormalige stimuleringssubsidie en is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerkracht in Beek.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Meerdere soorten subsidies (waarderings-, stimulerings-, en faciliteringssubsidies) maken plaats voor één subsidieregeling per categorie. In deze regeling staat voortaan de te subsidiëren activiteit centraal. Aanvragers weten daardoor beter voor welke subsidie zij in aanmerking komen en vragen eenvoudig op basis van één regeling en één aanvraagformulier subsidie aan.
  • De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de mate waarin een activiteit bijdraagt aan door de gemeente vastgestelde doelen. Organisaties die met hun activiteiten veel bijdragen aan bijvoorbeeld sport- of cultuurparticipatie ontvangen meer subsidie dan organisaties die een kleinere bijdrage leveren.
  • De gemeente kan subsidieaanvragen voor vergelijkbare activiteiten voortaan eenduidiger behandelen.
  • De gemeente publiceert vanaf 2022 jaarlijks een subsidieregister, ofwel een overzicht van versterkte subsidies.

De herijking van het subsidiebeleid levert de gemeente jaarlijks een besparing van 18.000 euro op. Deze besparing wordt deels gerealiseerd door bestaande regelingen samen te voegen en subsidies die niet of nauwelijks werden gebruikt te schrappen. Voor het totale subsidiebeleid blijft een budget van 340.000 euro per jaar over. Daarvan wordt 132.500 euro besteed aan de jaarlijkse tegemoetkoming in de huur van gemeentelijke (binnensport)accommodaties.

Voor de subsidieregelingen gelden onderstaande subsidieplafonds.

Tabel subsidieplafonds
Subsidieregeling  
Sport 27.500
Cultuur 55.000
Jeugd 15.000
Maatschappelijke participatie 40.500
Evenementen 57.500
Goed idee, doe er wat mee! 12.000
Tegemoetkoming huur gemeentelijke (binnensport)accommodaties 132.500
Totaal 340.000