Krachtenbundeling gemeente, corporatie en bewoners

Gemeente Beek en ZOwonen zien een maatschappelijke opgave in de gemeente ten aanzien van wonen en leefbaarheid, aansluitend bij de Woonvisie ‘Samen bouwen veur Baek’ 2019-2035. Een optimaal leef- en woonklimaat zijn randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. De gemeente en corporatie de handen in elkaar om concrete afspraken te maken. Daarom zetten Wethouder Ralf Diederen van de gemeente Beek en Joeri Voorn, directeur Vastgoed en Inkoop van ZOwonen op 30 september een handtekening onder het convenant “Samen bouwen aan Beek”.

“ZOwonen ziet het als haar opgave om te bouwen aan sterke steden en dorpen, we noemen dat zelf “Stad- en dorpmaken”. Dat is de onderliggende reden om dit convenant op te stellen. Deze term gebruikt ZOwonen sinds een jaar en geeft vorm aan haar streven om, samen met haar partners, een prettig woon- en leefklimaat te creëren voor de bewoners van de gemeente Beek. Dit kan ZOwonen niet alleen. Hiervoor is samenwerking tussen partijen essentieel omdat dit een gecoördineerde inzet vraagt waarin de maatschappelijke opgave op een goede wijze kan worden ingevuld”, aldus Joeri Voorn.

Wethouder Diederen benadrukt het belang van samenwerking. “Het is ruim vier jaar geleden dat we in Beek sociale woningbouw hebben toegevoegd. In dit convenant spreken we uit dat zowel de gemeente als ZOwonen zich daar de komende jaren sterk voor gaan maken. Dat is hard nodig, want ook mensen met een minder goed gevulde beurs moeten in Beek een woning kunnen vinden. En ook voor starters komt er op de Beekse woningmarkt meer perspectief. Zij krijgen voorrang in het verkoopbeleid van ZOwonen.”

“De gemeente Beek staat voor forse uitdagingen op de woningmarkt”, vervolgt hij. “We moeten er de komende jaren voor gaan zorgen dat onze woningvoorraad voorziet in de behoeftes van onze inwoners. Zo voorzien we de komende decennia een overschot aan eengezinswoningen ontstaan en een tekort aan levensloopbestendige- en starterswoningen. Dat betekent dat de we in Beek moeten bouwen en transformeren. Met de ondertekening van dit convenant zetten we een aantal stappen in de juiste richting.”