Containers en/of steigers in de openbare ruimte plaatsen

Wat is het?

Heeft u plannen om te gaan verbouwen? Bij verbouwen komt afval vrij en dat wordt vaak afgevoerd met grote en kleine containers. Indien de ruimte op eigen terrein onvoldoende is worden deze containers op de weg geplaatst, maar mag dit zomaar?

Bij grote bouwplannen worden ook regelmatig steigers geplaatst, vaak grenst een gevel aan de openbare weg en worden deze op het trottoir geplaatst. Ook hiervoor geven wij een korte uitleg.

Wat moet ik doen?

Het plaatsen van een container en/of steiger dient u te melden aan de gemeente Beek. Dit kunt u doen via het daarvoor bestemde meldingsformulier. Vul dit formulier volledig in. Mocht het nodig zijn dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Uw melding wordt geregistreerd. Als u containers/steigers verkeerd plaatst en niet bij de gemeente Beek meldt dan loopt u het risico op handhaving met alle gevolgen van dien.

Melden voorkomt misverstanden, onnodige discussies en kosten. Probeer tijdig aan te geven wanneer een en ander wordt geplaatst, ongeveer twee weken van tevoren heeft onze voorkeur.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u succes met de verbouwing.

Hoe werkt het?

U hoeft in de gemeente Beek geen vergunning aan te vragen voor een container en/of steiger. Maar u moet dit wel melden bij de gemeente. Er worden hiervoor ook geen kosten in rekening gebracht. Uiteraard zijn er wel (beleids)regels opgesteld om te voorkomen dat de veiligheid en doorstroming van het verkeer in het geding komt. Soms is het verstandig dat een medewerker van de gemeente Beek met u een afspraak maakt om ter plaatse te gaan kijken en soms kan uw melding telefonisch worden afgehandeld.

Beleidsregels voor het plaatsen van containers en andere vastomlijnde objecten op de openbare weg

Melding:

 • Het voornemen tot het plaatsen van een container op de openbare weg dient vooraf (minimaal 2 weken) telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan de gemeente Beek te worden gemeld. Op deze melding dient duidelijk aangegeven te worden welke locatie men voor ogen heeft, welke periode gewenst is en het aantal containers;
 • Een medewerker van de gemeente Beek controleert, eventueel samen met de melder, de locatie van de container(s) voor- en achteraf en koppelt dit terug aan de melder;
 • Containers mogen worden geplaatst ten behoeve van het tijdelijk verzamelen van afval, niet zijnde huishoudelijke afval, en de tijdelijke opslag van materialen.
 • Containers mogen maximaal 4 weken geplaatst worden, per 4 weken dient er een nieuwe melding te worden gemaakt.
 • Aanwijzingen van medewerker(s) van de gemeente Beek, gegeven in het belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, dienen stipt en direct te worden opgevolgd.
 • Bij calamiteiten en/of evenementen is de gemeente Beek vrij de melder te verzoeken de container (op kosten van melder) tijdelijk te verwijderen.

Plaatsing:

 • Containers worden bij voorkeur geplaatst op eigen terrein;
 • Containers worden NIET in het openbaar Groen geplaatst;
 • Bij plaatsing op het trottoir moet een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter overblijven voor de voetgangers;
 • Bij plaatsing in een parkeervak mag de container niet uitsteken op de rijbaan;
 • Bij plaatsing op de rijbaan moet een vrije doorgang van minimaal 3.50 meter overblijven voor het overige verkeer en staat de container aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan;
 • Containers mogen geen gevaar opleveren voor de brandveiligheid;
 • Open containers dienen gedurende de avonden en het weekeinde en tijdens het vervoer zodanig zijn afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;
 • Containers mogen niet worden geplaatst op brandkranen en voor nooduitgangen;
 • Gesloten containers moeten, in de openbare ruimte, op minimaal twee meter afstand van een gebouw geplaatst te worden;
 • Open containers moeten, in de openbare ruimte, op minimaal vijf meter van een gebouw geplaatst worden;
 • Containers dienen zodanig worden geplaatst dat ze geen schade aanbrengen aan de openbare weg en ze mogen alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst. Eventuele beschadigingen aan gemeenteeigendommen worden voor rekening van de aanvrager hersteld. Een vooropname(bij melding) en een eindopname (nadat container weer is afgevoerd) van de verharding(en) voorkomt ongewenste discussie.
 • De gebruikte openbare ruimte dient weer schoon, heel en veilig opgeleverd te worden.
 • Op de containers moeten de naam en het telefoonnummer van de eigenaar, verhuurder of gebruiker zijn vermeld;

Markeringen:

Op het markeren van de obstakels zijn de CROW Richtlijnen “Markering onverlichte obstakels” van toepassing. Deze luiden als volgt:

 • Het obstakel wordt voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op elke zijde en elk kopstuk.
 • De markeringsstrepen worden aangebracht aan de uiterste buitenzijde van het obstakel. De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop het obstakel zich bevindt, bedraagt maximaal 1,55 meter.
 • De markering wordt in beginsel verticaal aangebracht; alleen als dat praktisch niet uitvoerbaar is, kan de markering na overleg met de gemeente horizontaal aangebracht worden.
 • De markering bestaat uit retro reflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381 in de kleuren rood en wit.
 • De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen (afwisselend rood en wit) aangebracht. Aan de kopeinden en de zijvlakken van het obstakel worden de markeringsstrepen zodanig aangebracht dat de rode vlakken:
 • In de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder gericht zijn;
 • In de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn. Als het niet mogelijk is het obstael zelf (voldoende) te markeren, kan ter weerszijden van het obstakel een geleidebaken worden geplaatst;
 • Het gebruik van het zgn. afzetlint is niet toegestaan.

Beleidsregels voor het plaatsen van steigers

Melding:

 • Het voornemen tot het plaatsen van een steiger op de openbare weg dient vooraf (minimaal 2 weken) telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan de gemeente Beek te worden gemeld. Op deze melding dient duidelijk aangegeven te worden welke locatie men voor ogen heeft en welke periode gewenst is;
 • Een medewerker van de gemeente Beek controleert, eventueel samen met de melder, de locatie van de steiger(s) voor- en achteraf en koppelt dit terug aan de melder;
 • Steigers mogen maximaal 6 weken geplaatst worden, per 6 weken dient er een nieuwe melding te worden gemaakt.
 • Aanwijzingen van medewerker(s) van de gemeente Beek, gegeven in het belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, dienen stipt en direct te worden opgevolgd;

Plaatsing:

 • Een steiger mag nooit de rijbaan op een dusdanige wijze blokkeren dat verkeer en/of alarmdiensten elkaar niet ongehinderd kunnen passeren.
 • De steiger moet zodanig worden beveiligd dat geen materialen, gereedschappen, puin e.d. op de weg kunnen vallen;
 • Beneden een hoogte van 3 meter boven de begane grond mogen geen uitstekende delen of scherpe punten naar de weg aanwezig zijn;
 • De steiger mag een normaal gebruik van het trottoir, ook voor personen met een invalidenwagen, niet hinderen (voor zover van toepassing). Als dit niet mogelijk is dan dient op een daartoe geschikte locatie te worden aangegeven dat voetgangers dienen over te steken. Indien dit niet op een verantwoorde wijze mogelijk is een onderdoorgang voor voetgangers verplicht met een minimale hoogte van 2,30 meter en een minimale breedte van 0,85 meter;
 • Tussen zonsondergang en zonsopgang moet de steiger voortdurend door twee of meer constant helder brandende lantaarns aangeduid worden. Daarnaast dient in beide rijrichtingen permanent op ca. 30 meter afstand een waarschuwingsbord “werk in uitvoering” (bord J16 van het RVV) te worden geplaatst;
 • Aan beide uiteinden dienen over de breedte van de steiger rood-witte schrikhekken (bord BM 14 van het RVV) te worden geplaatst; Voor de overige voorschriften is de CROW Richtlijn “Markering onverlichte obstakels” van toepassing.
 • Het gebruik van het zgn. afzetlint is niet toegestaan;

Schade:

 • De melder is aansprakelijk voor alle schade die eventueel uit de plaatsing van de steiger mocht voortvloeien; Een vooropname (bij melding) en een eindopname (nadat container weer is afgevoerd) van de verharding(en) voorkomt ongewenste discussie.
 • Het verankeren van steigers in de openbare grond, aan bomen, straatmeubilair en andere delen van de openbare ruimte is niet toegestaan;
 • De melder vrijwaart de gemeente voor elke vorm van aansprakelijkheid als gevolg van de plaatsing en aanwezigheid van de steiger; Eventuele beschadigingen aan gemeente-eigendommen worden zonder voorafgaande aanzegging voor rekening van de aanvrager hersteld;
 • De gebruikte openbare ruimte dient weer schoon, heel en veilig opgeleverd te worden.