Wat is het?

Vergunning gebouwen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket Online(externe link) kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop(externe link)). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Omgevingsvergunning

U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw aanvragen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 5 personen (zoals in hotels en pensions);
 2. U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan meer dan 5 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen);
 3. Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven);
 4. Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Onder bouwwerk wordt ook verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Gebruiksmelding

U moet het gebruik melden bij de gemeente wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. In het gebouw zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn, niet zijnde een woning (situatieschets en plattegrondtekening vereist);
 2. Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig;
 3. Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd (situatieschets en plattegrondtekening vereist).

Wat moet ik doen?

U kunt via het Omgevingsloket online(externe link) een vergunning of melding aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning(externe link) nodig.

Vergunning aanvragen

Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. De aanvraag dient behandeld te worden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat de doorlooptijd 26 weken bedraagt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Vervolgens vangt een termijn van zes weken voor het indienen van een beroepsschrift aan. U kunt tegen de beschikking (omgevingsvergunning) beroep aantekenen bij de rechtbank Limburg. Na het beroepstermijn kan gebruik worden gemaakt van de vergunning. 

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Vermeld hierbij dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 4 weken na de melding mag u het gebouw gebruiken.

Wat heb ik nodig?

 • Een ingevuld aanvraagformulier, te verkrijgen via de website omgevingsloket.online;
 • een plattegrondtekening per bouwlaag op een overzichtelijke schaal. Op de plattegrondtekening is aangegeven:
  • schaalaanduiding;
  • per bouwlaag:
   • hoogte van de vloer boven het meetniveau;
   • gebruiksoppervlakte, en
   • maximaal aantal personen;
  • per ruimte:
   • vloeroppervlakte;
   • gebruiksbestemming;
   • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en
   • opstelling van inventaris en van inrichtingselementen
  • met aanduidingen van de plaats en gegevens van, voor zover deze aanwezig zijn:
   • brand en/of rookwerende scheidingsconstructies;
   • vluchtroutes;
   • draairichting van deuren;
   • zelfsluitende deuren;
   • sluitwerk van deuren;
   • vluchtroute-aanduidingen;
   • noodverlichting;
   • oriëntatieverlichting;
   • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
   • brandslanghaspels;
   • mobiele brandblusapparaten;
   • droge blusleidingen;
   • brandweeringang;
   • sleutelkluis of -buis, en
   • brandweerlift;
   • installaties.

Aanvullende informatie

Vraag de vergunning tijdig aan

De omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid moet zijn verleend voordat het gebruik van een bouwwerk is gestart. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning en het controleren van de naleving ervan hanteert de brandweer een planning. Het kan dus voorkomen dat enige tijd verstrijkt voordat de brandweer contact met u opneemt. Neem eventueel zelf contact op met de brandweer.

U blijft verantwoordelijk

Houdt er rekening mee dat u zelf altijd verantwoordelijk blijft voor de brandveiligheid van uw inrichting. Bij schade zal de verzekering meewegen of u al dan niet een omgevingsvergunning heeft. U kunt zich niet beroepen op het feit dat de brandweer nog geen contact met u had opgenomen.

Zaaksgebonden vergunning

Een omgevingsvergunning is zaaksgebonden. Dat wil zeggen dat de vergunning afgegeven wordt voor een bouwwerk. Wanneer het gebruik van het bouwwerk in andere handen overgaat en de nieuwe gebruiker zet de oude wijze van het gebruik voort, dan hoeft de nieuwe gebruiker niet opnieuw een vergunning aan te vragen.