Wat is het?

Conform de Woningwet dient elk vergunningplichtig bouwplan te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Voor de advisering over bouwplannen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit (het toetsen van de architectonische kwaliteit van het bouwplan in relatie tot de directe omgeving en de reeds bestaande bebouwing) beschikt de gemeente over een dorpsbouwmeester en een monumentencommissie. De dorpsbouwmeester/monumentencommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over bouwplannen. In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandscriteria, aan de hand waarvan u zelf kan inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet.

Wat moet ik doen?

  1. Na indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft onder andere een beoordeling aan de regels van het vigerende bestemmingsplan en een toets aan redelijk eisen van welstand. De dorpsbouwmeester/monumentencommissie vergadert tweewekelijks. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis op dinsdagmorgen. Voor de aanvrager en/of architect bestaat de mogelijkheid het bouwplan tijdens de vergadering toe te lichten. Hiertoe dient vooraf wel een afspraak gemaakt te worden met de afdeling Ruimte (team bouw- en woningtoezicht). 
  2. Ook is het mogelijk vóór het traject van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij nieuwbouw, grote renovatie of een omvangrijke verbouw) een advies van de dorpsbouwmeester in te winnen (conceptaanvraag). Het plan zal dan in een voortraject getoetst worden aan de voorschriften van het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat misschien niet door de dorpsbouwmeester of de monumentencommissie wordt geaccepteerd. 

Wat heb ik nodig?

  1. Aanvraagformulier conceptaanvraag of aanvraagformulier omgevingsvergunning (onderdeel bouwen).
  2. Bouwkundige tekeningen (gevelaanzichten bestaand en nieuw, plattegronden, doorsnedes en vormgevende details).
  3. Een situatieschets.
  4. Kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
  5. Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.