Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Extra informatie

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wkb. 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst het toezicht en de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Start en einde bouwwerkzaamheden melden

De start en gereedmelding van de bouwwerkzaamheden meldt u in het Omgevingsloket

  • Minimaal 2 werkdagen voordat u gaat starten met de bouw, moet u de startdatum melden bij de gemeente. Deze melding is wettelijk verplicht.
  • Ook het moment waarop uw bouwwerkzaamheden gereed zijn, moet u melden bij de gemeente. Dit doet u uiterlijk 2 dagen nadat de bouwwerkzaamheden gereed zijn. Deze gereedmelding is ook wettelijk verplicht. Dit moet u doen voordat u het gebouw of bouwwerk in gebruik neemt. Als u de gereedmelding achterwege laat, handelt u op dat moment in strijd met de wet.

Stilleggen van de bouw

Het is geen favoriet onderwerp, maar er zijn situaties waarin bouwtoezicht de bouw stil kan leggen. Die situaties doen zich voor als:

  • wordt gebouwd zonder omgevingsvergunning;
  • wordt gebouwd in afwijking van de omgevingsvergunning;
  • wordt gebouwd in afwijking van het bouwbesluit en/of bouwverordening.

Zodra de controleur deze niet-toegestane activiteiten constateert, en er in eerste instantie in overleg geen oplossing te vinden is, kan hij ter plaatse de bouw stilleggen. Dit wordt binnen twee dagen schriftelijk bevestigd aan degene tot wie het bevel tot stilleggen is gericht. Het stilleggen geldt totdat de gemeente aangeeft dat de bouw mag worden hervat of totdat alsnog vergunning is verleend. Wanneer het bevel tot stilleggen wordt genegeerd, dwingt de gemeente dit af. Ook strafrechtelijk optreden is dan mogelijk.