Wat is het?

Afspraak maken

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken binnen haar gemeentegrenzen (de ruimtelijke ordening).

In een aantal situaties kan het verstandig zijn om u op de hoogte te (laten) stellen van de regelingen in een bepaald bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u het plan heeft om grond en/of een bouwwerk te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen of om het bestaand gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen. 

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Wat moet ik doen?

Wanneer u een bestemmingsplan wenst in te zien, kunt u terecht bij afdeling Publiekszaken of afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen. Er is een aparte ruimte gereserveerd voor het inzien van bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten digitaal beschikbaar worden gesteld. Deze kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe lang duurt het?

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor zowel overheid als voor burgers, bedrijven en instellingen. Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.  

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven) of plankaarten;
  • regels ten aanzien van de bebouwing en het gebruik;
  • een toelichting.

In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening en worden de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. Per bestemming worden in elk geval regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen en het gebruik.

Aanvullende informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.