Wat is het?

Als u gaat (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan is het raadzaam om vooraf het geldende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen indien u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

Hoe werkt het?

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen binnen haar gemeentegrenzen op te stellen. Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn voor zowel de bebouwde gebieden als het buitengebied. Ook de provincie en het rijk moeten een bestemmingsplan (inpassingsplan) hebben opgesteld.

Als u iets wilt bouwen, dan dient u bij de gemeente te informeren of dat wel past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Past dat niet, zal de gemeente afwegen of ze in beginsel medewerking kan en wil verlenen voor het afwijken van, of het herzien van het bestemmingsplan.

Wat moet ik doen?

Het vaststellen van een bestemmingsplan

 • De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp)bestemmingsplan.
 • Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
 • Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling of schriftelijk kenbaar maken.
 • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 • Binnen 4 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

 • Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
 • De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
 • Uitwerkings- en wijzigingsplannen moeten worden goedgekeurd door gedeputeerde staten (GS). GS betrekt hierbij de ingebrachte zienswijzen.
 • Daarna wordt het besluit van GS ter inzage gelegd op het gemeentehuis.
 • Tegen het besluit van GS kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt tegen de weigering om een uitwerking of wijziging vast te stellen bezwaar en beroep indienen.

Reacties

Bent u het niet eens met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan moet u uw reactie met argumenten onderbouwen en deze schriftelijk indienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening). Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend bestemmingsplan.

Wijzigen van een bestaand bestemmingsplan (conceptaanvraag)

U dient een conceptaanvraag (voormalige principeverzoek) in om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen. Dit verzoek kunt u op elke gewenste manier indienen. Hierdoor verschilt het per aanvraag hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt. Tegen een conceptaanvraag kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Een positief antwoord op een verzoek verplicht de gemeente niet om een bestemmingsplan te wijzigen. Wilt u toch een stuk grond bebouwen of gebruiken? U kunt dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.

Wat heb ik nodig?

Middels een conceptaanvraag krijgt u een zekere mate duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plan. In een brief wordt vastgelegd of de gemeente in beginsel bereid is om medewerking te verlenen.

Bij een conceptaanvraag dient u de volgende gegevens te overleggen:

 • aanvraagformulier conceptaanvraag;
 • situatietekening;
 • tekeningen van de huidige situatie;
 • tekeningen van uw mogelijke bouwplannen;
 • maatvoering;
 • duidelijke vraagstelling;
 • andere zaken die de vraag toelichten zoals foto's enz.

Hoe lang duurt het?

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een juridisch bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Bouwvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden.

 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. Regels (voor 1 juli 2008 werden dit de voorschriften genoemd), een verbeelding (voorheen de plankaart) en een toelichting. In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening en worden de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. Per bestemming worden in elk geval regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen, en het gebruik. Als u iets wilt bouwen, dan dient u bij de gemeente te informeren of dat wel past binnen de regels van het bestemmingsplan.

 

Aanvullende informatie

Indien u het niet eens bent met de voorgenomen wijziging van een geldend bestemmingsplan, dan dient u uw reactie (zienswijzen) tijdens de periode van ter inzage legging van een bestemmingsplan met argumenten te onderbouwen en deze schriftelijk in te dienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening). Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend bestemmingsplan.

Overleg in alle gevallen vooraf met de contactpersoon van de gemeente. Deze kan u precies vertellen of uw verzoek, bedenking of bezwaar zinvol is en op welke wijze u dit het best kunt doen.