Wat is het?

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand omgevingsplan, maar ook voor een omgevingsplan dat nog niet definitief is.

Omgevingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het omgevingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Als u gaat (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan is het raadzaam om vooraf het geldende omgevingsplan in te zien. Hierin staan de functies en activiteiten (voorheen bestemmingen) van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen indien u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

Let op: De gemeente heeft op dit moment veel woningbouwinitiatieven in behandeling. Dit betekent dat nieuwe woningbouwinitiatieven niet direct opgepakt kunnen worden. Wij verwachten vanaf het tweede kwartaal van 2024 weer met nieuwe initiatieven aan de slag te kunnen gaan. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met team Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Beek via telefoonnummer 046 - 43 89 222.

Wat moet ik doen?

Bestaand omgevingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande omgevingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het omgevingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief omgevingsplan

Een omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het omgevingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het omgevingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het omgevingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het omgevingsplan worden afgeweken?

Wat kost het?

Er zijn leges verschuldigd conform de huidige legesverordening.

Extra informatie

Indien u het niet eens bent met de voorgenomen wijziging van een geldend omgevingsplan, dan dient u uw reactie (zienswijzen) tijdens de periode van ter inzage legging van een omgevingsplan met argumenten te onderbouwen en deze schriftelijk in te dienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening). Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend omgevingsplan.

Overleg in alle gevallen vooraf met de contactpersoon van de gemeente. Deze kan u precies vertellen of uw verzoek, bedenking of bezwaar zinvol is en op welke wijze u dit het best kunt doen.