Uit de evaluatie van het Klimaat- en energiebeleidsplan De knop om! blijkt dat de Gemeente Beek een groot deel van de in 2017 gestelde ambities heeft gerealiseerd. De quick-wins zijn grotendeels gerealiseerd en het laaghangend fruit is geplukt. Denk hierbij aan de energiescans voor bedrijven en stichtingen, de gratis energie-audits, de informatieplicht voor bedrijven, duurzaamheidsleningen voor inwoners/verenigingen/stichtingen, uitrol van de RREW-subsidie, ledverlichting in het openbare gebied, digitale checklist bedrijven, digitaal energieloket, opening van Het Groene Huis.

Opgaven 2030 & 2050

Maar voor we ons spreekwoordelijk op de borst slaan, moet hierbij worden opgemerkt dat de ambities uit 2017 niet in verhouding staan tot de huidige opgave voor 2030 en 2050. Om aan de opgaven voor 2030 en 2050 te voldoen moeten de komende jaren aanzienlijke stappen worden gezet

In het in 2022 vastgestelde omgevingsbeleidsplan staat de weg die Beek gaat bewandelen om ervoor te zorgen dat we in 2030 minimaal 55% minder CO2-uitstoten ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Om dat te bereiken zet Beek in op zes ambities waarmee we de grootste energie- en economische impact maken.

  1. Grootschalig en kleinschalig opwekken van elektriciteit met zon-PV.
  2. Verduurzamen warmtehuishouding van consumenten en bedrijven met bijvoorbeeld warmtenet en of een collectieve lage-temperatuuroplossing;
  3. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en stimuleren dat de inwoners en bedrijven zuiniger en efficiënter om gaan met energie;
  4. Het vergroenen van Beek om meer CO2 op te kunnen nemen;
  5. Het verduurzamen van de mobiliteit in Beek;
  6. Voorbereiden op de klimaatsveranderingen middels klimaatadaptatie.