Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad een robuuste begroting voor. Een begroting die net als eerdere jaren een sluitend meerjarenperspectief laat zien. Wethouder Ralph Diederen (financiën): “De gevolgen van inflatie, stijgende energiekosten, de oorlog in Oekraïne, zorgen over klimaat en bestaanszekerheid vragen van de lokale overheid dat zij haar hoofd koel houdt, grip houdt op de begroting en investeert in de samenleving.”  

In de begroting van Beek wordt meer geld uitgetrokken voor jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voor noodzakelijke investeringen in dienstverlening en bedrijfsvoering en onderhoud van de openbare ruimte worden komend jaar extra middelen beschikbaar gesteld.

Nieuw beleid

Qua nieuw beleid zet Beek in op meer aandacht voor mantelzorg, verenigingen, het realiseren van een volwassenenfonds en het uitbreiden van de succesvolle Wensbus Beek. Daarnaast wordt vanuit het omgevingsbeleidsplan Klimaat en Energie ingezet op verduurzaming van woningen, wordt er geïnvesteerd in verkeer en mobiliteit en is er aandacht voor de transformatie van de woningmarkt en de omgeving van Maastricht Aachen Airport.

Energiekosten

Ook de Gemeente Beek gaat in 2023 de gevolgen van stijgende energiekosten merken. Beek kiest er echter voor om het begrotingsdebat niet te laten domineren door de huidige energiecrisis. Omdat het Rijk en Europa nog onvoldoende duidelijkheid bieden over de maatregelen die zij nemen om de crisis komend jaar het hoofd te bieden, vangt Beek de mogelijke gevolgen op in de risicoparagraaf/ algemene reserve.

Trots

Wethouder Diederen: “Tegen deze achtergrond presenteert het college met trots een sluitende meerjarenbegroting aan de raad zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van huizeneigenaren en bedrijven wordt gevraagd.”

De gemeenteraad buigt zich op 10 november over de Beekse begroting.