Wat is het?

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verbiedt sinds 1970 het lozen van afvalstoffen, vervuilende of schadelijke stoffen op het oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor een aantal bedrijven die op de riolering lozen. Het betreft bedrijven die afvalwater lozen met milieugevaarlijke stoffen en bedrijven die meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen.

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dan moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de betrokken regio.

Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente. In sommige gevallen moet u alleen een melding doen.

In verschillende regelingen zijn regels vastgelegd over het lozen van afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting, buiten een inrichting en vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten:

 • Lozingen binnen een inrichting. Wilt u lozen binnen een inrichting, dan verschillen de eisen per type bedrijf of inrichting. Deze eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
 • Lozingen vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten. In het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn regels opgenomen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater door agrarische activiteiten. Dit besluit beperkt zich dus niet tot inrichtingen, maar is ook van toepassing op landerijen. Voor lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven geldt het Besluit glastuinbouw.
 • Lozingen buiten een inrichting. Het Besluit lozen buiten inrichtingen bevat regels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een bedrijf of particulier huishouden plaatsvinden. Het gaat om lozen van afvalwater in rioolstelsels, oppervlaktewater en bodem.

Hoe werkt het?

Algemene regels (meldingsplicht)

Niet voor alle lozingen op oppervlaktewater of riolering is een vergunning vereist. De Wvo heeft voor bepaalde situaties algemene regels opgesteld. Indien voor uw bedrijf(-stak) algemene regels zijn opgesteld dan vervalt de vergunningplicht en kunt u volstaan met het doen van een melding. Zo zijn er algemene regels voor:

 • glastuinbouw;
 • open teelt en veehouderij;
 • lozingen bij bronneringen en bodemsaneringen;
 • lozingen van huishoudelijk afvalwater;
 • lozingen bij onderhoud van vaste objecten (zoals bruggen en viaducten);
 • toepassen van grond en bouwstoffen in oppervlaktewater (Besluit bodemkwaliteit).

Activiteitenbesluit

Voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, maakt het besluit onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C (zie product: Milieubeheer voor uitleg omtrent de diverse type bedrijven). Type A- en B-inrichtingen vallen helemaal onder het Activiteitenbesluit en hebben nooit een Wvo-vergunning nodig. Type C-inrichtingen vallen voor een deel onder het Activiteitenbesluit en kunnen daarom nog wel te maken hebben met de Wvo-vergunningplicht.

Vergunningsplicht

Bedrijfstakken die voor een lozing op riolering Wvo-vergunningplichtig zijn betreffen:

 • (petro-)chemische industrie;
 • ertsverwerkende industrie;
 • bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken (puinbrekers, autoslopers en composteringsbedrijven);
 • verf-, lak- en drukinktfabrieken;
 • leerlooierijen;
 • bedrijven die hout impregneren;
 • vatenwasserijen en tank(auto) cleaningbedrijven;
 • papier- en kartonindustrie;
 • textielveredelingsbedrijven;
 • bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen;
 • ziekenhuizen;
 • grotere laboratoria;
 • bedrijven die grote aantallen auto's deconserveren;
 • bedrijven die meer dan 500m3 afvalwater per dag lozen;
 • bedrijven die afvalwater met een vuilvracht van meer dan 5.000 inwonerequivalenten lozen. Wanneer uw bedrijf onder de Europese IPPC-richtlijn valt, is uw bedrijf in ieder geval Wvo- vergunningsplichtig.

IPPC

Een aantal activiteiten en bedrijven vallen onder de Europese IPPC-richtlijn. Voor deze bedrijven zijn op Europees niveau voorschriften gesteld waaraan lozingen op oppervlaktewater en riolering moeten voldoen. Deze bedrijven mogen niet onder algemene regels vallen en blijven dus altijd individueel Wvo-vergunningplichtig. Het betreft met name de grote afvalverwerkende bedrijven, chemische bedrijven, energiebedrijven, metaalverwerkende bedrijven en de grotere intensieve veehouderijbedrijven.

Wat moet ik doen?

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dit van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Geef hierbij de volgende informatie: 

 • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
 • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)