Subsidies

Nieuw subsidiebeleid

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe subsidieregels binnen de gemeente Beek. Rode draad hierbij is dat, veel meer dan voorheen, een relatie gelegd wordt met de doelstellingen binnen het gemeentelijke beleid. Om dit te realiseren is gekeken naar de onderwerpen uit het collegeprogramma en de actuele beleidsnota’s.
Alle belangrijke doelstellingen zijn op een rij gezet in een zogenaamd toetsingskader. De bedoeling is dat alle te verstrekken subsidies binnen dit toetsingskader moeten passen. Het gaat hierbij om het stimuleren van:

 1. Participatie van kwetsbare groepen
 2. Medeverantwoordelijkheid burgers voor de eigen woon- en leefomgeving
 3. Ontwikkeling en ontmoeting jeugd via sociale, sportieve, muzikale of culturele activiteiten
 4. Gezondheid en welzijn
 5. Vrijwilligerswerk
 6. Deelname aan sport door gehandicapten, chronisch zieken en ouderen
 7. Kunst- en cultuurparticipatie
 8. Milieubewustzijn, dierenwelzijn en bewustwording t.a.v. ontwikkelingslanden

Resultaat moet straks zijn: meer initiatieven, verrijking van het aanbod en meer kansen voor mensen met een beperking.

Verenigingen spelen in dit kader een belangrijke rol. Gekozen is om de vaste subsidies in de vorm van een waarderingssubsidie te handhaven. Dit als waardering voor het feit dat de leden en vrijwilligers zich naast hun eigen plezier en ontwikkeling ook inzetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld door deelname aan culturele activiteiten (bv. optochten of concerten) of het trainen van jeugd en leden met een beperking.

Ook de faciliteringsregeling is gehandhaafd, zij het dat op een aantal punten ruimere mogelijkheden zijn gecreëerd om meer tegemoet te komen aan de genoemde doelstellingen.

Naast deze regelingen is een nieuw type subsidie geïntroduceerd: de stimuleringssubsidie. Hiermee heeft de gemeente een sturingsinstrument voor handen zodat verenigingen hun maatschappelijke rol nog beter kunnen waarmaken. Het gaat om een subsidie voor bijvoorbeeld het organiseren van culturele wijkactiviteiten, het faciliteren van een maatschappelijke stage of deelname aan de Sportintegratiedag.

Aanvragen Subsidies

Met de inwerkingtreding van het nieuwe subsidiebeleid ingaande 1 januari 2012 zijn een aantal zaken voor wat betreft het aanvragen en verantwoorden van subsidies veranderd.

 • Waarderingssubsidie

  De waarderingssubsidie is in de plaats gekomen van de oude basissubsidie (subsidie op basis van een vast bedrag en/ of bedrag voor bijvoorbeeld jeugdleden in een vereniging).

  De waarderingssubsidie wordt gegeven als waardering voor de activiteiten en prestaties van verenigingen of stichtingen (de zogenaamde “kernactiviteiten”).

  lees meer
 • Stimuleringssubsidie

  De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Aanvragen voor een stimuleringssubsidie 2018 dienen uiterlijk 15 oktober 2017 binnen te zijn.

  lees meer
 • Activiteitensubsidie

  Deze subsidie is vervallen.

 • Faciliteringsregeling

  De faciliteringsregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verenigingsleven en de burgerinitiatieven in Beek.

  lees meer
 • Millenniumsubsidie

  Deze subsidie is vervallen.

 • Meer informatie

  Meer informatie over het subsidiebeleid.

  Meer informatie over de subsidieverordening en de nieuwe beleidsregels 
  (kijk in deze lijst met verordeningen onder Maatschappelijke zorg en Welzijn).

Youtube RSS