Subsidies

Het subsidiebeleid van de gemeente Beek is erop gericht een duidelijke relatie te hebben tussen het subsidiëren van activiteiten enerzijds, en de doelstellingen binnen het gemeentelijke beleid anderzijds. Om dit te realiseren is gekeken naar de onderwerpen uit het collegeprogramma en de actuele beleidsnota’s.
Alle belangrijke doelstellingen zijn op een rij gezet in een zogenaamd toetsingskader. De bedoeling is dat alle te verstrekken subsidies binnen dit toetsingskader moeten passen. Het gaat hierbij om het stimuleren van:

 1. Participatie van kwetsbare groepen
 2. Medeverantwoordelijkheid burgers voor de eigen woon- en leefomgeving
 3. Ontwikkeling en ontmoeting jeugd via sociale, sportieve, muzikale of culturele activiteiten
 4. Gezondheid en welzijn
 5. Vrijwilligerswerk
 6. Deelname aan sport door gehandicapten, chronisch zieken en ouderen
 7. Kunst- en cultuurparticipatie
 8. Milieubewustzijn, dierenwelzijn en bewustwording t.a.v. ontwikkelingslanden

Resultaat moet straks zijn: meer initiatieven, verrijking van het aanbod en meer kansen voor mensen met een beperking.

Diverse subsidiemogelijkheden

 • Waarderingssubsidie

  De waarderingssubsidie is een basissubsidie (subsidie op basis van een vast bedrag en/ of bedrag voor bijvoorbeeld jeugdleden in een vereniging). De waarderingssubsidie wordt gegeven als waardering voor de activiteiten en prestaties van verenigingen of stichtingen (de zogenaamde “kernactiviteiten”).

  lees meer
 • Stimuleringssubsidie

  De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Deze “maatschappelijke activiteiten” sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen – en waardenbeleid.

  lees meer
 • Faciliteringsregeling

  De faciliteringsregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verenigingsleven en de burgerinitiatieven in Beek. Denk hierbij aan extra kosten voor de huur van een accommodatie bij incidentele evenementen en de legeskosten bij vergunning aanvragen bij de gemeente.

  lees meer
 • Evenementensubsidies

  Het evenementenbeleid maakt onderdeel uit van het marketing- en promotiebeleid van de gemeente Beek. De mogelijkheid bestaat om een subsidie te ontvangen in een evenement, daar waar thema en inhoud van dit evenement aansluiten op vier, binnen het marketingbeleid benoemde hoofdthema’s, t.w. Licht – Lucht – Aangepast sporten (Sportlandgoed De Haamen) – Cultuur, tradities en lokale (kunst)historie.

  lees meer
 • Meer informatie

  Meer informatie over de subsidieverordening en de nieuwe beleidsregels 
  (kijk in deze lijst met verordeningen onder Maatschappelijke zorg en Welzijn).

Youtube RSS