Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Op basis van de gemeentewet kan de gemeente hondenbelasting opleggen voor het houden van een hond.

 • Hoe werkt het?

  Voor de hondenbelasting is de houder van een hond belastingplichtig. De houder is degene die de hond bezit, verzorgt, of onder toezicht heeft. Bij een gezin wordt één van de gezinsleden als belastingplichtige aangewezen. Ook een niet-natuurlijk persoon, een rechtspersoon, kan belastingplichtig zijn.

  De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de algemene middelen. De gemeente is dus vrij in de besteding van de inkomsten uit de hondenbelasting. In de praktijk worden deze vaak gebruikt ter bestrijding van hondenoverlast, namelijk de bestrijding of opruiming van hondenpoep. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal honden dat u houdt.

  De tarieven van de hondenbelasting kunt u terugvinden op www.bsgw.nl.

 • Wat moet ik doen?

  Aanmelden hond

  Een hond dient u binnen 14 dagen aan te melden. Ook indien u reeds een of meerdere honden in uw bezit heeft, dient u een nieuwe hond aan te melden. De aangifte kunt u doen via de BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, via tel.nr. 088 - 84 20 420 of via de website www.bsgw.nl. Dit is alleen mogelijk indien u al eerder een aanslag van BsGW hebt ontvangen (voor andere heffingen).

  Als tijdens een controle blijkt dat u geen aangifte van de hond heeft gedaan, dan kan de aanslag met een boete worden verhoogd.

  Afmelden hond

  Afmelden van een hond dient plaats te vinden indien uw hond overlijdt, u gaat verhuizen naar een andere gemeente of indien u de hond overdraagt aan een ander. U kunt uw hond binnen 6 weken afmelden bij de BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, via tel.nr. 088 - 84 20 420 of via de website www.bsgw.nl.

 • Aanvullende informatie

  In aantal situaties is het houden van een hond vrijgesteld van de hondenbelasting. Er wordt bijvoorbeeld geen belasting geheven over geleidehonden voor blinden of honden in een asiel. 

  Zie voor meer informatie over hondenbelasting de website van BsGW.

  Hondenpenning afgeschaft

  Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente de hondenpenning afgeschaft. De penning die u nu heeft, mag u houden. De hondenbelasting blijft bestaan.

  De hondenpenning was bedoeld om te kunnen controleren of de eigenaar wel hondenbelasting had betaald. In de praktijk blijkt deze controle echter veel effectiever te kunnen door de huis aan huis controle. Door niet meer met de hondenpenning te werken, gaat het aan- en afmelden van een hond bovendien simpeler en sneller. Zo werkt de gemeente goedkoper en met minder regels.

Youtube RSS