Jeugd en gezin

Jeugdzorg

Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf, soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we “jeugdzorg”. Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland.

Jeugdzorg behoort tot een van de prestatievelden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het onderdeel ‘preventieve ondersteuning jeugd’ noemt concreet vijf gemeentelijke taken, die de aansluiting van het lokale beleid op de jeugdzorg moeten waarborgen.

Deze gemeentelijke taken zijn:

  1. Het verstrekken van voorlichting en advies over opvoeden en opgroeien.
  2. Het signaleren van problemen, m.n. door onderwijs en jeugdgezondheidszorg, maar ook door kinderopvang en jongerenwerk.
  3. Het beoordelen van en leiden naar hulpaanbod.
  4. Het aanbieden van pedagogische hulp (zoals maatschappelijk werk, coaching van jongeren, pedagogische spreekuren).
  5. De coördinatie van zorg voor gezinnen met meervoudig problematiek.

Al deze taken nopen tot het neerzetten van een stevige regierol van de regionaal samenwerkende gemeenten om in constructief overleg met de instellingen op het gebied van de jeugdzorg inhoud te geven aan integraal jeugdbeleid. De gemeente Beek heeft deze regierol op zich genomen en heeft samen met de partners uitgesproken om een beleidsmatige en financiële samenhang van de aan gemeenten opgelegde prestatievelden te realiseren.

www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inlooppunt voor gezinnen. Opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar alsook professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

In het CJG zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezighouden:

  • GGD Zuid-Limburg
  • Orbis Medisch en Zorgconcern (Consultatiebureau)
  • Partners in Welzijn
  • Bureau Jeugdzorg
  • MEE Zuid-Limburg

Het CJG Beek is gevestigd in de Van Sonsbeecklaan 3 te Beek (046 – 437 39 00). Zie voor meer informatie www.cjg-beek.nl.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar.

De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit, zowel lichamelijk als cognitief en psychosociaal en vervult daarmee een belangrijke rol in vroegsignalering van risico’s, korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen hulpverlening.

De JGZ 0- tot 4-jarigen wordt uitgevoerd door Orbis Thuis en de JGZ voor de 4- tot 19-jarigen wordt uitgevoerd door de GGD ZL.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het wijkteam of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van het wijkteam of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van het wijkteam, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijkteam of de gemeente.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. 

Youtube RSS