Jeugd en gezin

Jeugdhulp

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Onder jeugdhulp wordt verstaan: Hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd tot 18 jaar.

Jeugdhulp wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Het stimuleren en versterken van de eigen kracht van burgers en jeugdigen is hierbij een belangrijk onderdeel.

Aanvraag jeugdhulp

Bij een aanvraag voor jeugdhulp wordt eerst nagegaan of het probleem op eigen kracht of met hulp van de sociale omgeving is op te lossen. Ook kan er sprake zijn van een hulpvraag die valt onder gebruikelijke hulp, of dat een voorliggende regeling of een voorziening beschikbaar is. Dan hoeft er geen beroep gedaan te worden op de Jeugdwet.

Na ontvangst van een melding vindt er meestal een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ plaats om de hulpvraag te bespreken. Samen met de ouders en/of de jeugdige wordt bepaald hoe het probleem het beste kan worden opgelost.

1gezin1plan  

De gemeente Beek werkt met casemanagers jeugd, die samen met ouders en jeugdigen een plan (1gezin1plan) opstellen. Hierin wordt de vraag van het jeugdige en/of ouders beschreven en worden de doelen en oplossingen bepaald. De casemanager werkt in een wijkteam samen met ketenpartners. Meer informatie over het wijkteam. Daarnaast betrekt de casemanager het netwerk, als daarvoor toestemming is.  Als na een keukentafelgesprek blijkt dat er een voorziening moet worden getroffen om de doelen uit het plan te behalen, wordt deze voorziening schriftelijk overeengekomen in het 1gezin1plan. Het kan zijn dat er eerst nader onderzoek nodig is. Zo kan er nog aan een deskundige om advies worden gevraagd.

Nadat de voorziening wordt toegekend, zal een gecontracteerde dienstenverlener de hulp verlenen. Bij een PGB wordt een bedrag beschikbaar gesteld, waarmee zelf zorg kan worden ingekocht. Voor de toegekende hulp is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Contact team Wmo-jeugd?

Het team jeugd is bereikbaar op telefoonnummer 046 - 43 89 222 of via wmojeugd@gemeentebeek.nl t.a.v. het team Wmo-jeugd.

Meldingsformulier: 

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet meldingsformulier

Cliëntondersteuning

Ondersteuning bij dit keukentafelgesprek nodig? Een naaste kan hierbij ondersteunen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning door stichting MEE, het AKJ of Partners in Welzijn.

Acute Crisis?

Als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie rondom een jeugdige kunt u binnen kantooruren contact opnemen met het team jeugd van de gemeente Beek. De casemanager van de gemeente Beek kan in crisissituaties de hulp inschakelen van een van de collega’s van de Crisisdienst Jeugd van Bureau Jeugdzorg Limburg. Tijdens en vooral buiten kantooruren staat dit team van medewerkers klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is.

Is er sprake van een crisis buiten kantooruren en kan hulp van het team jeugd van de gemeente Beek niet wachten tot 9:00 de volgende werkdag, dan is de Crisisdienst Jeugd na 17:00 uur, op vrijdag na 16:00 uur en in het weekend rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 - 00 72 990.

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inlooppunt voor gezinnen. Opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar alsook professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

In het CJG zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezighouden:

  • GGD Zuid-Limburg
  • Orbis Medisch en Zorgconcern (Consultatiebureau)
  • Partners in Welzijn
  • Bureau Jeugdzorg
  • MEE Zuid-Limburg

Het CJG Beek is gevestigd in de Van Sonsbeecklaan 3 te Beek (046 – 8506910). Zie voor meer informatie www.cjg-beek.nl.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar.

De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit, zowel lichamelijk als cognitief en psychosociaal en vervult daarmee een belangrijke rol in vroegsignalering van risico’s, korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen hulpverlening.

De JGZ 0- tot 4-jarigen wordt uitgevoerd door Orbis Thuis en de JGZ voor de 4- tot 19-jarigen wordt uitgevoerd door de GGD ZL.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het wijkteam of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van het wijkteam of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van het wijkteam, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijkteam of de gemeente.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. 

Youtube RSS