Bouwregelgeving en vergunningen

Als u plannen heeft om te gaan (ver)bouwen, krijgt u te maken met een aantal regels. Deze regels hebben onder andere te maken met veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.

Hier ziet u met welke regelgeving u te maken krijgt, wat dat voor u betekent, met welke instanties u te maken krijgt en waar u terecht kunt voor vragen over specifieke regelgeving.

Kijk ook eens op de website www.verbouwwijzer.nl.

Hieronder vindt u informatie over:

Vergunningen

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of verbouwen van een woonhuis, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit. Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een uitrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor drie activiteiten: Bouwen, Kappen en Aanleggen van een uitrit.

Met behulp van de vergunningcheck op het Omgevingsloket online kunt u bepalen voor welke activiteiten u een vergunning dient aan te vragen. Wij raden u aan bij twijfel contact op te nemen met de gemeente.

Naast de activiteit Bouwen dient u mogelijk voor de volgende activiteiten een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding in te dienen.

Daarnaast is het raadzaam eerst met de buren te overleggen alvorens de bouwactiviteiten ten uitvoer worden gebracht.

Zie voor meer informatie de Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Slopen

In het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat het verboden is om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10m3 zal bedragen. Daarnaast is er omgevingsvergunning voor de activiteit Slopen nodig in gevallen waarin dat in het bestemmingsplan bepaald is. Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een beschermd monument is tevens een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit Wijzigen van een monument.

Wijzigen van een monument

Als u een beschermd monument wil slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wil wijzigen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u bouwwerkzaamheden uit wilt voeren aan een beschermd monument dan dient u altijd een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit Bouwen alsmede voor de activiteit Wijzigen van een monument. Deze activiteiten kunt u niet los van elkaar aanvragen.

Brandveilig gebruik van een bouwwerk

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u niet direct een formele omgevingsvergunning aanvragen maar eerst een concept indienen, dan kan dat middels het formulier voor een conceptaanvraag  omgevingsvergunning.

Zie ook:

Welstandszorg

Welstandszorg staat voor het beleid dat de gemeente Beek voert om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplan. Voor 1 januari 2016 werden bouwplannen beoordeeld door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel welstandcommissie genoemd. Met ingang van 1 januari 2016 worden de bouwplannen beoordeeld worden door een dorpsbouwmeester. Deze zal het college van burgemeester en wethouders adviseren in het kader van de welstandstoets. Toetsingskader is de welstandsnota. In die welstandsnota heeft de gemeente Beek zo concreet mogelijk vastgelegd welke criteria gelden voor de verschillende gebieden van de gemeente.

Bij de beoordeling kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de afmetingen en vormgeving van het bouwwerk, het materiaal- en kleurgebruik, alsmede of het bouwwerk qua uiterlijk past in de omgeving waar het geprojecteerd is.

Als u vergunningsvrij gaat bouwen, wordt er niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Een vergunningsvrij bouwwerk moet evenwel voldoen aan minimale welstandseisen. De gemeente kan middels de in de welstandsnota opgenomen excessenregeling toetsen of het vergunningsvrij bouwwerk niet “in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand”. Indien dat zo is zal de eigenaar worden aangeschreven om de strijdigheid op te heffen.

Wilt u op voorhand zeker zijn dat u vergunningvrij op te richten bouwwerk aan de minimale welstandseisen voldoet dan kunt u dit middels een conceptaanvraag ter beoordeling voorleggen aan de dorpsbouwmeester.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn aan het indienen van een conceptaanvraag kosten verbonden. Voor meer info zie conceptaanvraag.

Heeft u vragen over de welstandsnota? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Daarnaast is het raadzaam uw buren in kennis te stellen van uw bouwplannen.

Bouwtechnische eisen

Als u gaat (ver)bouwen, moet u rekening houden met bepaalde bouwtechnische eisen die gelden voor uw bouwwerk. Uw bouwwerk mag immers geen gevaar voor u en uw omgeving opleveren.

Daarom gelden er eisen voor veiligheid (sterkte van het gebouw en brandveiligheid), gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Om ervoor te zorgen dat bouwwerken aan de minimumeisen voldoen, zijn er bepaalde grenswaarden vastgelegd. Bijvoorbeeld de minimale hoogte van het plafond, de minimale brandwerendheid van tussenmuren en de minimale capaciteit van de ventilatievoorziening.

Alle bouwwerken moeten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, ook de vergunningvrij op te richten bouwwerken. Indien het een vergunningplichtig bouwvoornemen betreft controleert de gemeente of uw bouwplan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldoet. U blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Als uit uw vergunning niet duidelijk blijkt hoe iets uitgevoerd moet worden, dan moet het toch altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Tip: U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor een goede en veilige uitvoering van het bouwwerk. Bekijk daarom goed of uw bouwvoornemen voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Wij raden u aan hierbij de hulp van een deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld een architect.

Zie ook:

Bestemmingsplan

Heeft u (ver)bouwplannen? Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een sportcomplex mag worden gebouwd, of een camping mag worden opgezet. In het bestemmingsplan staat ook waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar bijvoorbeeld ook over de maximale afmetingen en situering van de bouwwerken.

Ook wanneer u geen vergunning nodig heeft, is het toch raadzaam om bij de gemeente te informeren naar de regels voor bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte of oppervlakte welke gelden voor het betreffende bouwwerk.

Is uw bouwplan vergunningplichtig voor de activiteit Bouwen en voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan, dan dient u bij de gemeente ook een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De gemeente beziet dan of uw bouwplan eventueel toch gerealiseerd kan worden op de gekozen locatie.

Via de website kunt u een aantal bestemmingsplannen digitaal raadplegen. Maar ook zijn alle bestemmingsplannen aan de informatiebalie in het gemeentehuis te raadplegen en te kopiëren. Heeft u vragen over het bestemmingsplan en uw bouwplannen, neem dan contact op met de gemeente of maak een afspraak.

Zie ook:

Bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

In de bouwverordening komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • tegengaan van bouwen op verontreinigde grond, 
  • beperkte gebruiksbepalingen (de meeste staan in het Gebruiksbesluit), 
  • welstand.

Archeologie

Limburg blijkt de rijkste archeologische provincie van Nederland te zijn. Ook de bodem van de gemeente Beek zit vol met oudheden. Niet voor niets is Beek het oudste versterkte dorp van Nederland! De bodem van Beek is echter nog lang niet uitgeput. Bij alle toekomstige grondwerkzaamheden kan wat nieuws ontdekt worden. Om alle toekomstige archeologische vondsten te beschermen zijn er wetten en regels opgesteld, waar u bij bouwplannen mee te maken kunt krijgen.

Bij het afgeven van een omgevingsvergunning of partiële herziening kunt u verplicht worden tot het laten uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek. Dit geldt ook indien er voor de realisatie van het bouwwerk of een project een ontheffing of een projectbesluit moet worden genomen. In een archeologisch vooronderzoek wordt nader bekeken of er iets van belang in de grond aanwezig is.

Meer informatie over het archeologisch beleid in Beek

Tarieventabel

Te downloaden:

Youtube RSS