Pagina opties

Groter

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie is een basissubsidie (subsidie op basis van een vast bedrag en/ of bedrag voor bijvoorbeeld jeugdleden in een vereniging). De waarderingssubsidie wordt gegeven als waardering voor de activiteiten en prestaties van verenigingen of stichtingen (de zogenaamde “kernactiviteiten”).

Alleen organisaties (verenigingen/stichtingen) die zich naast het eigen plezier en ontwikkeling inzetten voor de maatschappij komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie. Denk hierbij aan deelname aan culturele activiteiten (carnaval, processie) door de harmonie, openbare uitvoeringen door de zangvereniging en sportverenigingen die trainingen geven aan jeugdleden.

Verantwoording 2020

Wanneer de gemeente daarom vraagt dient de vereniging/ stichting inzage te verstrekken in de ledenlijst (voor de waarderingssubsidie 2020 gaat het om de lijst van 1 januari 2019). Voor een snelle bepaling van het aantal jeugdleden in de gemeente Beek wordt de organisatie verzocht het ledenbestand zodanig te rangschikken in Excel dat zowel geboortedatum (dd-mm-jj) als postcode (1234AB) in aparte kolommen staan opgenomen.

Aanvragen voor 2021

In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zullen de faciliteringsregeling, de stimulerings-, en waarderingssubsidie voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur tegen het licht worden gehouden in 2020. Deze actualisatie kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de subsidieverlening plaats kan vinden en de hoogte van de subsidiebedragen voor het jaar 2021. Voor 2021 kunt u er dus niet zonder meer vanuit gaan dat u dezelfde bedragen zult ontvangen. We zullen u in 2020 informeren over deze ontwikkelingen. Het is vooralsnog dus nog niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor 2021.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulent via info@gemeentebeek.nl of 046 - 43 89 222.