Pagina opties

Groter

Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Deze “maatschappelijke activiteiten” sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen – en waardenbeleid.

Inschrijftermijn voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie

In het kader van de herijking van het subsidiebeleid zullen de faciliteringsregeling, de stimulerings-, en waarderingssubsidie voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur tegen het licht worden gehouden in 2020. Deze actualisatie kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de subsidieverlening plaats kan vinden en de hoogte van de subsidiebedragen voor het jaar 2021. Voor 2021 kunt u er dus niet zonder meer vanuit gaan dat u dezelfde bedragen zult ontvangen. We zullen u in 2020 informeren over deze ontwikkelingen. Het is vooralsnog dus nog niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor 2021. 

Verantwoording 2020

Via een steekproefsgewijze controle (gesprek met de vereniging) wordt in 2020 nagegaan of en hoe de opgegeven activiteiten worden of zijn uitgevoerd. Aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van opgegeven activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen.