Pagina opties

Groter
A A

Sport en cultuurpas (volwassenen)

 • Wat is het?

  Een laag inkomen kan een belemmering zijn voor uw deelname aan maatschappelijke en culturele activiteiten. Dat kan een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde en mensen kunnen in een sociaal isolement raken. De gemeente Beek vindt het daarom belangrijk dat u blijft meedoen in de maatschappij en dat een laag inkomen daarvoor in ieder geval geen belemmering mag zijn. Met de Sport en Cultuurpas kunt u van de gemeente een bijdrage krijgen voor kosten die u maakt voor sociale, culturele of sportieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging, de bibliotheek, het zwembad of de schouwburg.

 • Hoe werkt het?

  De regeling Sport en Cultuurpas 2018 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Beek vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een laag inkomen. (Voor vergoeding van kosten voor uw kinderen tot 18 jaar, dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, tel. 046-4519080)

  Hieronder verstaan we inwoners die:

  • een inkomen hebben tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Op basis van de normen per 1 januari 2018 is dat ongeveer:
   • voor gehuwden/samenwonenden €  1.615,- netto per maand
   • alleenstaande/all.ouder  €  1.131,- netto per maand
  • een vermogen hebben van maximaal  €  12.040,- (gehuwden en all. ouder)
  • een vermogen hebben van maximaal  €  6.020,- (alleenstaande)

  Hoeveel?

  De regeling kent een maximum bedrag per jaar, te weten:

  • per persoon  € 100,-
  • alleenstaande ouder (kinderen tot 18 jaar) € 200,-
  • meerderjarig thuiswonend gehandicapt kind € 250,-

  Uitsluitend daadwerkelijk gedane uitgaven worden vergoed. Dit moet aangetoond  worden met bijvoorbeeld kwitanties, bonnen, toegangsbewijzen en lidmaatschapsbewijzen.

  Voor wat?

  De regeling Sport en Cultuurpas is gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie en vergoedt slechts die kosten die hier ook daadwerkelijk aan bijdragen.

  Combinaties van activiteiten zijn mogelijk. Vergoed worden de aantoonbare uitgaven tot maximaal de genoemde normbedragen.

  Bij de beoordeling of uw aanvraag in aanmerking komt, staat nadrukkelijk voorop of de activiteiten bijdragen aan uw deelname aan de samenleving. Een schriftelijke of online cursus wordt bijvoorbeeld niet vergoed, wel een cursus in groepsverband.

 • Wat moet ik doen?

  1. U dient een aanvraag in door middel van het aanvraagformulier sport en cultuurpas (af te halen bij gemeentehuis of te downloaden onderaan deze pagina). Vergeet niet om de gevraagde documenten bij te voegen. Let op: de aanvraag moet binnen zijn in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
   De gemeente beoordeelt uw aanvraag en stelt op basis van inkomen en vermogen het recht en de maximale vergoeding vast. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van onze beslissing. 
  2. U declareert de daadwerkelijke uitgaven door middel van het declaratieformulier (zie kopje "Formulieren", u kunt dit digitaal invullen of downloaden en vervolgens printen). De bewijsstukken dient u bij te voegen.

  Let op:

  • De uitgaven dient u met bewijsstukken te kunnen aantonen. Bewaar deze dan ook goed.
  • Uitgaven die in een kalenderjaar zijn gedaan kunnen tot 1 februari van het daaropvolgende jaar gedeclareerd worden.
  • Het is de bedoeling dat iedereen binnen het gezin gebruik maakt van de regeling. Verantwoording dient dan ook per gezinslid plaats te vinden. Verrekening van uitgaven tussen gezinsleden is niet toegestaan.
  • Vanaf 2018 moet er voor een meerderjarig thuiswonend gehandicapt kind afzonderlijk een aanvraag worden ingediend.

  Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij uw aanvraag dient u de volgende bewijsstukken bij te voegen van u en eventuele echtgenoot/partner:

  • een kopie/ kopieën van een bewijs van uw inkomsten (netto inkomsten uit loon, pensioen, rente, winst, overige inkomsten of sociale uitkeringen). Bijvoorbeeld loonspecificatie en/of bankafschrift bij het ontbreken van een specificatie
  • beschikking voorlopige teruggaaf belastingen i.v.m. heffingskortingen (voor en achterkant kopiëren) 
  • kopie/ kopieën van uw geldig legitimatiebewijs
  • kopie van bankafschrift/spaarrekening(en) van u en eventuele echtgenoot/partner en minderjarige kinderen per 1 januari van het betreffende jaar
 • Digitaal regelen