Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Beek bestaat uit drie afdelingen onder leiding van de gemeentesecretaris. De ambtelijke organisatie bereidt de besluiten voor die het college en de gemeenteraad nemen en voeren die vervolgens uit.

De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid vervult de secretaris een verbindingsschakel tussen het ambtelijk apparaat enerzijds en de leden van het college van burgemeester en wethouders anderzijds.

Youtube RSS