Ontkluizen Keutelbeek

Meer informatie over het project en de laatste stand van zaken is te vinden op www.waterleeftinbeek.nl.

Status van het project

Uitvoeringsfase

Algemene informatie over het project

De Keutelbeek is een zijbeek van de Geleenbeek. In de oorspronkelijke staat liep de beek door de kern van Beek, vervolgens door Neerbeek, Spaans Neerbeek, Krawinkel en Oud-Geleen, waar ze uitmondde in de Geleenbeek. In het verleden heeft men de beek overkluisd vanaf het punt dat deze de gemeente Beek binnenloopt tot aan de monding in de Geleen-beek. Het overkluisde deel is tegelijkertijd onderdeel geworden van de gemeentelijke riolen van de gemeenten Beek en Geleen. Van de huidige beek is alleen de bovenloop nog over-gebleven. Ze ontspringt in Kelmond en meandert vervolgens langs Geverik naar de vijver bij het kasteel Genbroek. Vanuit deze vijver wordt het water gedoseerd afgevoerd naar het punt waar het in de overkluizing in Beek verdwijnt.

In december 2008 heeft de gemeenteraad van Beek ingestemd met het openmaken van de Keutelbeek. De gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas gaan de Keutelbeek en het riool ontkoppelen en de beek zijn natuurlijke loop teruggeven. Het plan moet leiden tot:

  • Het leveren van een bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast
  • Het scheiden van schoon bron- en regenwater en afvalwater
  • Het waar mogelijk bovengronds brengen van de Keutelbeek (ook wel openmaken of ontkluizen van de beek genoemd) in de bebouwde en niet bebouwde omgeving
  • Het verfraaien van Beek en het buitengebied tussen Beek en Neerbeek
  • Het vergroten van de beleving en het plezier aan water en natuur
  • Het terugbrengen van natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden langs de beek (ijsvogels, bloemen en planten)
  • Het scheppen van mogelijkheden om het schone regenwater in de bebouwde kom af te koppelen van het vuile riool(water) en dit schone regenwater opvangen, bergen en gecontroleerd lozen in de open beek (beleid Provincie en waterschap)
  • Het herstellen van historische waarden met (de beleving van) water als thema.

Youtube RSS