Herinrichting Oude Rijksweg

In december 2007 is gestart met het interactieve proces om te komen tot een herinrichtingsplan voor vrijwel de gehele Oude Rijksweg in de gemeente Beek. Aanleiding voor het herinrichtings-plan is de kwaliteitstoestand van de wegverhardingen en de rioleringen.

In zowel de Maastrichterlaan alsmede de Pr. Mauritslaan voor zover gelegen binnen de bebouwde kom hebben beide voorzieningen het einde van hun levensduur bereikt. Op het gedeelte van de Prins Mauritslaan tussen De Wethouder Sangersstraat en de Aldenhofstraat dient de verharding eveneens om constructieve redenen gerehabiliteerd te worden. Daar waar reconstructie aan de orde is wordt een verkeersveilige weginrichting gerealiseerd, volgens het concept “Duurzaam Veilig”.

Op de Oude Rijksweg is daarnaast de verkeersleefbaarheid aan de orde. Doel van het project en de daarmee gepaard gaande herinrichting is het terugdringen van het aandeel doorgaand verkeer om daarmee de overlast voor de aanwonenden te beperken.

Het tracé heeft een totale lengte van ruim 2.600 meter en is volgens onderstaande tabel opgedeeld. 

Opdeling tracé
  Wegvak Lengte
(m)
Perceel
A. Maastrichterlaan 660 3
B. Wolfeynde 180 3
C. Prins Mauritslaan (vanaf Wolfeijnde tot Weth Sangerstraat) 800 2
D. Kruising wethouder Sangersstraat 100 1
E. Prins Mauritslaan (Weth. Sangersstr. tot nabij Aldenhofstraat) 870 1

 Om de bereikbaarheid van het centrum van Beek te borgen alsmede uit budgettair oogpunt is er voor gekozen om het project gefaseerd uit te voeren. In 2010 is gestart met de uitvoering van het vervangen van de riolering en de verhardingen van de Maastrichterlaan. De uitvoering van deze werkzaamheden is in 2011 afgerond.

In overleg met de bewoners van Neerbeek is het plan voor de aansluiting van de Haardboomstraat en de Fattenbergstraat aangepast.

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de te volgen aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de Prins Mauritslaan buiten de bebouwde kom en het kruispunt met de Wethouders Sangersstraat. Na afronding van de grondverwerving zal naar verwachting in de tweede helft van 2012 gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van deze fase.

De uitvoering van de Prins Mauritslaan vanaf Wolfeijnde tot aan het kruispunt met de Wethouder Sangerrstraat is gepland in 2013.

Youtube RSS