Gebiedsontwikkeling buitengebied

In Beek kan je nog genieten van de rust in de rand van een sterk stedelijk gebied. Daarnaast heeft Beek een buitengebied dat veel wordt gebruikt: agrarisch, recreatief en voor natuur en landschap. Recent heeft het buitengebied tussen Beek, Spaubeek en Genhout nog een opwaardering gekregen met de herinrichting van het Centraal Plateau.

Het gebied ten westen van Genhout tot aan de A2 was daar echter niet bij betrokken. Destijds was daar de Oost-Westbaan gedacht. In dat gebied gaat de gemeente Beek nog een tandje bijzetten om haar motto: ‘Poort naar het Heuvelland’ meer kracht bij te zetten. Een poort bieden met een meerwaarde voor alle inwoners en mensen in de regio.

De titel van de toekomstvisie van de gemeente Beek is: ‘Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg’. De visie streeft op het gebied van recreatie geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek na, maar wil uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen bevorderen zodat het woon- en leefklimaat zodanig wordt versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor de huidige en toekomstig nieuwe inwoners aantrekkelijk is. Belangrijk uitgangspunt is hierbij: een groene leefomgeving én kwaliteit gaat boven kwantiteit. Door invulling te geven aan deze twee hoofdpunten wordt het landelijke karakter van het buitengebied behouden en versterkt. Daarbij is samenwerking met en het faciliteren van agrariërs belangrijk.

In mei 2011 heeft de gemeenteraad van Beek besloten aan zes projecten in fase 1 van de gebiedsontwikkeling voorrang te geven. Met die projecten wordt concreet gewerkt aan een grotere kwaliteit van wonen en werken in Beek en de regio. Deze zes projecten (Stepping Stones / natuurontwikkeling Eykgraaf, Levensbomenbos, aanleg Dassenvoorzieningen, Waterberging Keutelbeek, Meer routes in buitengebied en Veiliger en beter fietsen tussen de kernen). Deze deelprojecten zijn inmiddels allemaal afgerond.

Daarnaast heeft de gemeenteraad nog besloten om geld te voteren voor drie deelprojecten in fase 2 van de gebiedsontwikkeling. Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken van de projecten.

Realisatie vrijliggend fietspad Grootgenhouterstraat

Ten behoeve van de verkeersveiligheid is langs de Grootgenhouterstraat (rand van de kern tot aan de Kampweg te Nuth) een vrijliggend fietspad gerealiseerd. In deel 1 van de gebiedsontwikkeling zijn reeds de benodigde gronden verworven. De planologische procedure en daadwerkelijke realisatie is voorzien als deelproject in deel 2 van de Gebiedsontwikkeling Beek.

Aanleg natuurtransferium nabij park Genbroek

Doel was het verbeteren van de toegankelijkheid van het Kelmonderbos en het park Genbroek middels realisatie van een natuurtransferium. In 2013 is een plan vervaardigd voor een natuurtransferium langs de Geverikerstraat (ten noorden van de handboogvereniging). In 2013 heeft hierover voor de omwonenden een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het plan is gepresenteerd. Vanuit de omgeving ontstond echter veel weerstand tegen de plannen voor de realisatie van het natuurtransferium. Naar aanleiding van de reacties tijdens deze avond is derhalve besloten om af te zien van de realisatie van het Natuurtransferium.

Herstel wandelverbinding Spaubeekerveld

Doel was het verbeteren van de toegankelijkheid van het landschap door de inrichting van halfverharde wandelpaden (nabij Spaubeekerveld) incl. de benodigde grondverwerving. In 2014 en 2015 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de benodigde grondeigenaren en is overeenstemming bereikt over een grondruil. Vanwege het opheffen van Dienst landelijk Gebied (één van de grondeigenaren) heeft het tekenen van de overeenkomsten vertraging opgelopen. Uiteindelijk zijn in 2016 de gronden daadwerkelijk verworven. In maart 2016 is de benodigde omgevingsvergunning verleend en is het wandelpad gerealiseerd.

Provincie Limburg

Het project wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg en door het Regiofonds Westelijke Mijnstreek.

Youtube RSS